Prečo a ako rozdeľujeme triedy a ročníky do jednotlivých budov.

Vážení rodičia,
dovoľte nám, aby sme reagovali na Vaše podnety a vysvetlili situáciu okolo rozdeľovania tried do budov. Táto situácia sa nám nestala prvýkrát, už minulý školský rok v októbri sme vyjadrili stanovisko a vysvetlenie: Prečo a ako rozdeľujeme triedy a ročníky do jednotlivých budov.

Na doplnenie tohto vysvetlenia chceme ešte povedať, že aj napriek tomu, že vyučovanie v minulom školskom roku bolo vo väčšine času realizované dištančnou formou, ak sme otvorili prezenčne niektoré ročníky, vždy sme sa ich snažili umiestniť do hlavnej budovy.

Chápeme rozhorčenie a nespokojnosť niektorých z Vás aj Vašich detí s rozdelením ročníkov. Bohužiaľ, nie je možné, aby sme vyhoveli všetkým. Ani nie je v našom úmysle niekomu vyhovieť. Naším zámerom je, a týmto Vás chceme uistiť o tejto skutočnosti, aby sme triedy rozdelili objektívne a zároveň zohľadnili všetky faktory, ktoré ovplyvňujú fungovanie tried a ročníkov, ako aj vyučovací proces.

Škola je živý organizmus, menia sa zloženia tried, niektorí žiaci prichádzajú, iní odchádzajú, niektoré triedy musíme spojiť, iné nechať rozdelené, musíme brať do úvahy potreby žiakov so ŠVVP, rozdelenie tried na skupiny, vek a iné dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú fungovanie vyučovacieho procesu. Vo vyššie uvedenom dokumente je to podrobnejšie vysvetlené.

Nemáme žiadne pravidlo písané ani nepísané, ktoré by rozhodovalo o tom, ktoré ročníky, v ktorom školskom roku budú umiestnené v hlavnej budove. Ani jeden školský rok nie je rovnaký a nedá sa kopírovať.

Naša škola sa za posledné roky rozrástla a prešli sme mnohými zmenami aj v rámci umiestnenia tried v rôznych budovách. Výborná správa je, že už sústreďujeme všetky stupne školy v okolí Memorandového námestia, avšak ďalšia rekonštrukcia a rozširovanie tried nie je v pláne. Preto musíme pracovať s priestorom, ktorý máme.

V tomto školskom roku 2021/22 sme umiestnili do Zborového domu siedmakov (3 triedy) a do Biblickej školy ôsmakov (2 triedy). Vkladáme do nich dôveru, pretože sa nám javia ako ucelené kolektívy, rozumní mladí ľudia, ktorí sú schopní správne narábať s benefitmi aj úskaliami tohto umiestnenia.

Siedme ročníky ostali v tomto školskom roku v pôvodných troch triedach, teda nedošlo k spájaniu a rozdeľovaniu tried, z toho dôvodu ich nemôžeme umiestniť do hlavnej budovy.

Neosvedčilo sa nám umiestňovať piatakov do vzdialenejších budov, pretože prechádzajú prestupom na vyšší stupeň rôznymi zmenami (noví učitelia a podstatne je ich viac, predmety, viac samostatnosti – triedny učiteľ nie je stále poruke, menej pod dozorom jedného učiteľa) – avšak aj toto nie je pravidlo, všetko závisí aj od vyššie uvedených faktorov.

Šiesty ročník bol spojený z dôvodu odchodu žiakov na gymnáziá, potrebujeme mať pod dohľadom kolektív, ktorý bol rozbitý a nanovo pospájaný, pracovať s problémami, ktoré v týchto triedach môžu nastať.

 

 

Prosíme Vás o dôveru v tomto rozhodnutí, že nebolo naším úmyslom niekomu ublížiť a vyvolať nechuť chodiť do školy, ale posilniť silné stránky kolektívov.

S úctou
riaditeľ a vedenie Evanjelickej spojenej školy v Martine