Riaditeľské voľno

V Martine, 21. 2. 2022

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom organizačnej zložky Evanjelického gymnázia,

 

riaditeľské voľno dňa 3. a 4. 3. 2022.

Odôvodnenie

Toto voľno sa poskytuje z organizačných a prevádzkových dôvodov – účasť učiteľov na školení, ktoré je súčasťou realizovaného projektu “Zvýšenie kvality vzdelávania viditeľným myslením”.

 

S pozdravom,
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ