Postup a podmienky pre zníženie príspevkov z finančných dôvodov rodiny pre základnú školu a ŠKD

Žiadosti o znížené školné sa predkladajú hospodárke školy osobne v sídle školy alebo poštou najneskôr do 31.7.2022.

 

Po doručení žiadosti v neskoršom termíne nie je možné žiadosti vyhovieť ani pri splnení podmienok.


 1. Vedenie školy v spolupráci s nadáciou má snahu, aby financie neboli prekážkou, a preto hľadá možnosti, ako znížiť príspevok na vzdelávanie v základnej škole a príspevok na školský klub detí. Škola spolu s nadáciou hľadá sponzorov, ktorí by umožnili znížiť príspevok pre príslušný školský rok a pokryli v prípade zníženého príspevku náklady škole do výšky plného príspevku. Škola a nadácia si vyhradzujú právo na stanovenie podmienok na udelenie zníženého príspevku.
 2. Žiadosť o zníženie príspevkov (príloha č. 1) zákonný zástupca adresuje riaditeľovi školy. Písomnú žiadosť je potrebné doručiť do Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin najneskôr do 31.7. pred začiatkom školského roku. Po doručení žiadosti v neskoršom termíne, nie je možné žiadosti vyhovieť, a to ani pri splnení ostatných podmienok.
 3. Riaditeľ môže o žiadosti rozhodnúť pri dodržaní určených podmienok podľa bodu 4 tohto článku.
 4. Podmienky pre udelenie zníženého príspevku:
  • Odovzdanie žiadosti v určenom termíne
  • Odôvodnená žiadosť s prílohami
  • Účasť na programe Adopt a Student
 5. V žiadosti o zníženie príspevku uvedie zákonný zástupca dôvody svojej žiadosti a priloží prílohy s údajmi o príjme rodiny a počte nezaopatrených detí.
  Prílohami žiadosti sú:

  • Potvrdenie o príjmoch rodičov za obdobie od januára do júna príslušného kalendárneho roku v prípade zamestnaneckých pomerov zákonných zástupcov, ktoré obsahuje údaje o čistom príjme a vyplatenom daňovom bonuse, alebo kópiu daňového priznania za predchádzajúci rok v prípade podnikateľov
  • Potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Rozhodnutie súdu o výške výživného v prípade neúplných rodín
 6. Podmienky programu Adopt a Student sú špecifikované v zmluve k tomuto programu (príloha č. 2). Zmluvu o spolupráci na programe Adopt a Student je potrebné doručiť podpísanú do sídla Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin najneskôr do 31.7. príslušného roku, inak nebude možné zaradenie do tohto programu a žiak bude platiť plný príspevok.
 7. Žiaci zapojení do programu Adopt a Student sú povinní počas školského roka poslať svoju sponzorovi dva listy s fotografiou. Prvý list k 1.12. školského roka a druhý list k 1.5. školského roka. V prípade, že má žiak viacerých sponzorov, musí napísať dva listy v priebehu školského roka každému z nich. Napísať ich môže v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku v pomocou rodičov alebo pedagógov. Žiak môže k listu pridať vlastný obrázok, výkres alebo rodinnú fotografiu. List je potrebné odovzdať v neuzavretej obálke svojmu triednemu učiteľovi, ktorý ich dodá Nadácii kresťanského vzdelávania na odoslanie sponzorom. List by mal zahŕňať oslovenie s menom darcu, poďakovanie za poskytnutú podporu a možnosť študovať na našej škole, informácie o živote žiaka, čo ho baví v škole a prečo do nej rád chodí.
 8. Výška príspevku, ktoré platí zákonný zástupca za svoje dieťa, sa stanovuje na základe príjmu rodiny podľa násobkov životného minima, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
 9. Položky tvoriace príjem pre výpočet variantu príspevku:
  • Čistý mesačný príjem za určené obdobie bez daňového bonusu (podľa bodu 5 tohto článku)
  • Prídavky na dieťa
  • Daňový bonus na deti pracujúcich rodičov
  • U neúplných rodín rozhodnutie súdu o výške výživného
 10. Znížený príspevok nemožno priznať, ak žiak nemá vyrovnaný príspevok za minulé školské roky.
 11. Znížený príspevok sa neudelí, ak jeden z rodičov žijúcich v spoločnej domácnosti je podnikateľom po dobu viac ako dva roky pred podaním žiadosti.
 12. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky zníženia a odpustenia príspevkov.
 13. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, zákonný zástupca je povinný bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi.
 14. V prípade nesplnenia podmienok na udelenie zníženého príspevku alebo v prípade nevyhovenia žiadosti o znížený príspevok v zmysle uvedených podmienok, prípadne z dôvodov hodných osobitného zreteľa, sa zákonný zástupca žiaka môže obrátiť priamo na nadáciu so žiadosťou o finančný príspevok. V takomto prípade o žiadosti rozhoduje výlučne nadácia, pričom postup podania žiadosti je uvedený v čl. X.

Žiadosť o znížený príspevok do EZŠ