Zaradenie nových žiakov 
do tried v šk. roku 2022/2023