Riaditeľské voľno dňa 28. 4. 2023

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

 

poskytuje
žiakom Evanjelickej základnej školy a Evanjelického gymnázia
riaditeľské voľno dňa 28. 04. 2023 (1 deň).

 

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickej základnej škole, M. R. Štefánika 19, Martin a v Evanjelickom gymnáziu, M. R. Štefánika 19, Martin je prerušené z organizačných dôvodov – konanie aktualizačného vzdelávania.

 

S pozdravom

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy