Pozvánka na prijímacie skúšky na Evanjelické gymnázium

Všetkých uchádzačov o štúdium na Evanjelickom gymnáziu v Martine
pozývame na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia

dňa 02.05.2023 (1. termín) a dňa 11.05.2023 (2. termín).
Pozvánku obdržia zákonní zástupcovia uchádzača.

 

Žiak / žiačka sa dostaví do novej budovy školy Evanjelického gymnázia, M. R. Štefánika 19, Martin, v čase medzi 07:45 hod. – 08:45 hod.

 

Žiak / žiačka si so sebou na prijímaciu skúšku prinesie:

  • modro píšuce pero (aj náhradné),
  • rysovacie pomôcky (kružidlo, ceruzka, 2 pravítka),
  • platný preukaz totožnosti uchádzača (občiansky preukaz, pas ) alebo rodný list,
  • 15 € na úhradu administratívnych nákladov, spojených s prijímacími skúškami.

Zakázané je používať kalkulačku, mobilný telefón, smart telefón, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod., konzumovať jedlá a piť nápoje počas testovania.

 

Žiak / žiačka bude pridelený kód testu.
Pod týmto kódom bude uchádzač uvedený aj vo výsledkovej listine prijímacích skúšok v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Harmonogram prijímacej skúšky:
07:45 – 08:45 prezentácia uchádzačov o štúdium
08:45 – 09:00 organizačné a metodické pokyny k testovaniu
09:00 – 10:00 Test VSP a VJS (10 minút organizačná časť + 50 minút testovanie)
10:10 – 11:15 Test MAT (5 minút organizačná časť + 60 minút testovanie)
11:25 – 12:00 Test SJL (5 minút organizačná časť + 30 minút testovanie)

 

Informácie o požiadavkách k prijímacím skúškam z matematiky a zo slovenského jazyka nájdete na našej stránke https://essmt.sk/prijimacky-gymnazium/.

 

V prípade, že sa žiak pre závažné dôvody nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšok riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne spolu s dokladom o dôvode neúčasti na prijímacej skúške (ak sa jedná o zdravotné dôvody, lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni).

 

Prosíme rodičov a sprievodcov detí, aby rešpektovali našu požiadavku nevstupovať do budovy školy počas konania skúšok.

 

Podrobné kritériá prijímacích pohovorov sú vyvesené na dverách budovy školy a môžete ich nájsť na našej stránke www.essmt.sk.

 

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na internetovej stránke školy www.essmt.sk podľa výsledkov prijímacieho konania do 19. mája 2023. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.