Riaditeľské voľno dňa 11. 5. 2023

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

poskytuje
žiakom VI. ročníka a VII. ročníka Evanjelickej základnej školy
riaditeľské voľno dňa 11. 05. 2023 (1 deň).

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickej základnej škole, M. R. Štefánika 19, Martin je prerušené z organizačných dôvodov – prijímacie konanie na štúdium do Evanjelického gymnázia, M. R. Štefánika 19, Martin.