Riaditeľské voľno dňa 2.5.2023

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

poskytuje
žiakom Evanjelického gymnázia
riaditeľské voľno dňa 02. 05. 2023 (1 deň).

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickom gymnáziu, M. R. Štefánika 19, Martin je prerušené z organizačných dôvodov – prijímacie konanie na štúdium do Evanjelického gymnázia, M. R. Štefánika 19, Martin.