Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov

Vážení rodičia.
Ako sme Vás už informovali, do platnosti vstupuje nový predpis – Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí Evanjelickej spojenej školy Martin.

 

Nové školné od 1.9.2023 je nasledovné:

 

Evanjelická materská škola: 75,00€ mesačne
Evanjelická materská škola (povinné predprimárne vzdelávanie): 48,00 € mesačne
Evanjelická základná škola: 540,00€ / školský rok
Evanjelické gymnázium: 630,00€ / školský rok
Školský klub detí: 300,00€ / školský rok

K tomuto kroku sme museli pristúpiť po štyroch rokoch z dôvodu vysokej inflácie, vysokých cien energií a zákonného zvýšenia miezd zamestnancov v školstve.

 

V platnosti zostáva súčasný systém zliav – súrodenecké zľavy, prospechové štipendiá a zamestnanecké zľavy.

 

Dávame do pozornosti možnosť požiadať o zníženie školného z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v rodine, o ktoré je potrebné požiadať každoročne do 31.7., podľa Článku IX.

 

Ďalšou zmenou je, že stravné lístky, ktoré vydávame ako náhradu v prípade, že žiak nemá so sebou dochádzkovú kartičku a chce odobrať obed, budú spoplatnené sumou 0,50 € na úhradu administratívnych nákladov spojených s evidenciou odobratých obedov. (Článok XII., bod 13.)

Jozef Sopoliga
Riaditeľ školy