Zaradenie nových žiakov do tried 
v šk.roku 2023/2024