Dotácia na stravovanie

Vážení rodičia.

K 1. 9. 2024 je potrebné opäť požiadať o poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na školský rok 2024/25.

Uvedená dotácia sa týka detí v poslednom ročníku MŠ a všetkých žiakov v ZŠ a žiakov 1. ročníka gymnázia, ktorí sú prijatí z 8. ročníka ZŠ. Ide o tzv. obedy zadarmo. O poskytovanie tejto dotácie musí rodič dieťaťa požiadať.

Postup je nasledovný:
V EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia podáte Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA od 1.9.2024.

Žiadosť vyplňte do 10.7.2024.

Dotácia na stravu

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej školy (ďalej len „MŠ“), v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) a v strednej škole (ďalej len „SŠ“). Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), pričom s účinnosťou od 01.09.2023 je dotácia na stravu poskytovaná na nižšie uvedené kategórie oprávnených detí.

Oprávnené deti:

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

  • podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ, základnú školu, strednú školu (prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v SŠ alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v SŠ po prijatí na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič dieťaťa“), písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa. Dotáciu na stravu je možné poskytnúť aj na deti v zariadení predprimárneho vzdelávania, ktoré je vedené v registri zariadení predprimárneho vzdelávania podľa §161l ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov;
  • podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „mladšie deti v HN/ŽM“). V prípade dieťaťa z Ukrajiny, pri posúdení príjmu domácnosti pozri informáciu k poskytovaniu dotácií pre deti z Ukrajiny;
  • podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na každé mladšie dieťa, ktoré navštevuje MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ, základnú školu alebo strednú školu (prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu po prijatí na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ) je dotáciu na stravu možné poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že rodič dieťaťa o dotáciu požiada. Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodiča použije (v zápisnom lístku na stravovanie alebo na samostatnom tlačive (napr. návratka), pričom môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage), avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu. O spôsobe prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie, ako aj o termíne do kedy je potrebné tento záujem prejaviť, aby zriaďovateľ školy mohol požiadať o poskytnutie preddavku dotácie na dieťa, rodičov informuje zariadenie školského stravovania alebo zriaďovateľ školy. Ak rodič nevyjadrí záujem v termíne stanovenom zriaďovateľom, dotáciu na dieťa nebude možné poskytnúť, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu rodič zriaďovateľa školy nepožiada. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné rodičom odvolať.

V prípade mladších detí v MŠ (okrem detí v poslednom ročníku MŠ) je k poskytnutiu dotácie na stravu nevyhnutné, aby mal zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM.

Dotáciu na stravu je možné oprávnenému dieťaťu poskytnúť len za splnenia podmienky, že sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, vyučovania v ZŠ alebo SŠ a dobralo stravu. Zákonnou výnimkou je situácia, ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára (lekára špecialistu alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria) si zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (viď. bližšie návratka). V takomto prípade zariadenie školského stravovania zaradí dieťa do zoznamu stravníkov a podľa § 4 ods. 11 zákona o dotáciách, zriaďovateľ poskytnutú dotáciu na stravu vyplatí rodičovi, ktorý diétnu stravu pripraví doma a dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do školy.

Za vyučovanie v ZŠ a výchovno-vzdelávaciu činnosť v poslednom ročníku MŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ a bez pravidelnej účasti na predprimárnom vzdelávaní v MŠ.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 poskytuje v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.