Erazmus+ základné informácie 2014-2016

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Názov projektu:        Rozvoj školy a kvality vzdelávania

Trvanie projektu:      júl 2014 – jún 2016

Typ projektu:             Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania

Témy projektu:         

  1. Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov
  2. Výučba a učenie sa cudzích jazykov
  3. Inštitúcie a/alebo metódy zamerané na zlepšenie kvality

 

Zhrnutie projektu:

Víziou školy je vytvoriť jednu škola s dvomi princípmi (cez inovácie k neustálemu zlepšovaniu sa), tromi zážitkami (akademický, spoločenstva a kresťanský), štyrmi stupňami a piatimi P (personál, program, projekty, podmienky, priestor). Naším poslaním je vytvorenie podmienok pre celostný rast žiakov. Dôraz kladieme na zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu, nielen po obsahovej stránke, ale aj procedurálnej. Od kvality výučby v triede sa odvíja kvalita školy.
V pláne vzdelávania pedagogických zamestnancov kladieme dôraz na ďalší osobný a odborný rozvoj, nadobudnutie a zlepšenie jazykových a odborných kompetencií a modernizáciu vyučovania prostredníctvom IKT.
Keďže škola je zameraná na rozšírené vyučovanie anglického jazyka, prvoradým cieľom z hľadiska rozvoja kvality je vzdelávanie zamestnancov. S vyučovaním angličtiny začíname už v materskej škôlke, preto učiteľky by sme chceli vzdelávať v metodike anglického jazyka v predškolskej výchove.
Hlavnou potrebou našej školy je dosiahnutie jazykovej kompetencie učiteľov základnej školy na úrovni B2 Európskeho referenčného rámca vzhľadom na vyučovanie predmetov metódou CLIL a zároveň zvládnutie metodiky vyučovania svojho predmetu prostredníctvom cudzieho jazyka. Cieľom je oznámiť sa so širokou škálou možností v rámci primárneho a sekundárneho vzdelávania, rozvíjať jazykové zručnosti a ukázať, ako môžu byť zverejnené a autentické materiály prispôsobené pre CLIL výučbu.
Pre učiteľov gymnázia cieľom je dosiahnuť jazykovú kompetenciu na úrovni C1-2 Európskeho referenčného rámca  a zvládnuť metodiku vyučovania odborných predmetov vzhľadom na bilingválnu formu výučby.
Učitelia anglického jazyka sa budú vzdelávať a rozširovať svoju kvalifikáciu v metodike  a didaktike vyučovania cudzieho jazyka, aby mohli používať nové vyučovacie metódy. Cieľom kurzu je zvýšiť a upevniť povedomie účastníkov so zásadami výučby angličtiny pre stredoškolákov, budovať dôveru účastníkov vo vlastné anglické jazykové zručnosti a zvýšiť ich znalosti a povedomie o výučbe anglického jazyka a metodiky. Účastníci kurzu budú aplikovať novonadobudnuté vedomosti a zručnosti, nápady a materiály hneď po návrate v triedach, zároveň budú informovať o svojich skúsenostiach ostatných zamestnancov v rámci metodických združení a predmetových komisií, prípadne prostredníctvom otvorených hodín.
Na škole sa postupne zavádza systém manažérstva kvality na zefektívnenie riadenia všetkých činností v organizácii. Od takého kurzu očakávame možnosť navštíviť vzdelávacie zariadenia v zahraničí v praxi,  príležitosť na zdieľanie osvedčených postupov, zlepšenie manažérskych zručností, na vypracovanie plánov na modernizáciu školy a ďalšiu spoluprácu partnerov.
Do projektu bude zapojených 18 učiteľov zo základnej školy a gymnázia, 2 učitelia materskej školy a 4 vedúci zamestnanci školy v kurze zameranom na zlepšenie kvality školy.