Erazmus+ zrealizované mobility 2014-2016

Taliansko – Bologna

V dňoch 11.10 – 17.10.2015 sme sa zúčastnili 7-dňového kurzu „Kreatívne prístupy v predprimárnom vzdelávaní. Obsahom kurzu bola výučba a učenie v ranom veku a predškolskom vzdelávaní: myslenie dieťaťa od prenatálneho vývinu, inovatívne prístupy, modely a história vzdelávania, mnoho jazykov detí, zdieľanie osvedčených postupov – “Show and Tell“ štýl a hodnotenie vyučovacích metód a vzdelávacích modelov.
Zároveň sme mali príležitosť navštíviť vzdelávacie zariadenia Predstavivosť a detská fantázia sú v Taliansku alfa a omega. Nie je sa čo čudovať. Je to krajina Versaceho a Giorgia Armaniho. Najviac nás očarili hravé kútiky. Sú to presklené miestnosti v triede. Deti sú v bezprostrednom kontakte s prírodou. Na jar môžu pozorovať pučanie listov na stromoch, v lete lietajúce motýle, na jeseň pozorujú opadávanie listov a v zime sa tešia z padajúceho snehu. Ak napadne. Toho je totiž v Taliansku pomenej.  Najviac nás prekvapila skromnosť a jednoduchšie vybavenie škôlky. Ako nám povedala učiteľka- je to tzv.  local schol- dotuje ju samospráva.
Regio children centre, ktoré sme navštívili, je špecializované stredisko pre deti a mládež na rozvoj predstavivosti, tvorivosti a fantázie. Veľká priestranná budova s ateliérmi a veľkými vestibulmi pôsobila moderne a sviežo. Mali sme možnosť vyskúšať si všetky aktivity v jednotlivých ateliéroch. Lom svetla, hra s tieňmi, práca s mikroskopmi a lupami, s prírodným materiálom, mali sme možnosť vidieť ako sa dá využiť odpadový materiál. Spojili sme príjemné s užitočným. Ako nám povedala riaditeľka centra, chodia sa sem hrať deti od 0-99 rokov. Večer nás čakala diskusia a typická talianska pizza.

Bc. Z. Piatriková a Mgr. M. Mečková, učiteľky MŠ

 

Veľká Británia

Brighton –  English Language Centre
Kurz „Aspects of Teaching and Learning English“, ktorý sa konal 13.10. – 24.10. 2014, bol veľmi dobre koncipovaný. Obsahoval oblasti ako metodika výučby anglického jazyka, bloky venované rozvoju jazykových schopností účastníkov a taktiež časti venované britskej kultúre a životu v Británii.
Čo sa týka metodiky výučby jazyka vzdelávali sme sa v oblastiach ako rozvoj základných jazykových zručností (počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie). Taktiež sme diskutovali o „Classroom language“, teda o jazyku a jeho štýle, ktorý využívame v interakcii so žiakmi na hodinách. Pracovali sme s konkrétnymi didaktickými hrami, ktoré sa dajú využiť na hodinách jazyka. Rozoberali sme špecifiká tradičných metód ako „Presentention, Practice, Prioduction“ a porovnávali sme ich s „Task based learning“, čo je vlastne vyučovanie zamerané na žiakovo zvládnutie úlohy.  Na druhej strane „Evidence based teaching“ hovorí o konkrétnych súčastiach vyučovania, ktoré ho robia oveľa viac efektívne z pohľadu žiaka. Taktiež sme spoznávali nové prístupy ako „Cognitive learning“ a „Cognitive classroom“, ktoré sa zameriavajú fungovanie mozgu a poukazujú na dôležitosti rozvoja kognitívnych schopností žiakov.

Mgr. Ľ. Froľo

 

Scarborough – Anglolang

V rámci programu Erasmus+ som v dňoch 12. – 16. januára 2015 zúčastnil kurzu metodiky CLIL na jazykovej škole Anglolang, v meste Scarborough. Kurz bol zameraný na praktické stránky využitia metodiky CLIL v rámci vyučovania prírodovedných predmetov. Praktická výučba prebiehala denne v dvoch blokoch. Prvý prebiehal od 9:00 do 13:00 a bol zameraný na metodológiu výučby anglického jazyka. Druhý blok prebiehal popoludní od 14:00 do 16:00 a bol zameraný na praktické formy využitia metodiky CLIL v rámci výučby predmetov geografia a biológia. Počas tohto bloku som mohol porovnať naše metódy a formy CLIL výučby s tými, ktoré realizujú na školách v Anglicku a Japonsku, keďže druhý študent z mojej skupiny bol učiteľ angličtiny z Japonska. Veľmi inšpirujúcou bola pre mňa aj návšteva jednej z miestnych základných škôl – Scalby School, kde sme mohli priamo počas vyučovacieho procesu sledovať, ako metodiku CLIL využívajú učitelia a ako na ňu reagujú žiaci. Tento jazykový kurz bol pre mňa prvou pracovnou skúsenosťou takéhoto druhu a som si istý, že prispeje k zlepšeniu mojej praktickej výučby a bude prínosom nielen pre žiakov ale aj pre ostatných kolegov, s ktorými sa budem s novými poznatkami zdieľať v rámci predmetových komisií.

Mgr. D. Haško

Norwich – Norwich Institute for Language Education (NILE)

The course, I attended from 5th – 16th January 2015, outlined the key ideas behind CLIL (Content and Language Integrated Learning) and discussed various methods for using them in the classroom. There were also elements of basic second language teaching discussed, and lesson demonstrations.
It was made clear that CLIL allows for a number of different types of teaching styles, but that one thing that must remain consistent is that the teacher must be aware of what linguistic challenges might arise for the students during the lesson, and be armed with different techniques to help the child overcome those challenges. According to CLIL, understanding content—the theme of the lesson, e.g., science, mathematics, geography—is most important. The second language is just the means for the child to understand the content. Therefore, children should not be tested on language skills in a CLIL class, but rather their understanding of the content. (That is not to say that checking, revising, and teaching language is not a part of a CLIL lesson; it just is secondary.)
My class was attended by six other students from a wide range of experience. They all brought interesting ideas and opinions to the classroom, not to mention that they were likable and friendly. My teachers were dynamic and knowledgeable. They had many, many years of experiences teaching language to share. They also had good senses of humor, curious minds, and enthusiasm for our ideas and contributions.

Benjamin Chandler, M.A.

 

London – Language in London

Kurz Practical Approaches and Activities for the Contemporary Communicative English Language Classroom v termíne od 13. – 25. 4. 2015 bol zameraný na novodobé spôsoby výučby anglického jazyka a jeho konkrétne prejavy v komunikácii.
Kurz bol zameraný na rôzne aktivity precvičujúce všetky jazykové zručnosti z rôznych uhlov pohľadu. Venovali sme sa aj hodnoteniu kvality učebníc a študijného materiálu ako takého a preberaniu rôznych kritérií. Rozoberali sme aj rôzne aspekty čítania a problémov s tým spojených. Veľkú pozornosť sme venovali aj najčastejším poruchám učenia a možným taktikám ako pomôcť žiakom pri výučbe anglického jazyka.
Hlbšie sme sa zaujímali aj o psychologické aspekty súvisiace s učením a oboznámila som sa s teóriou „The Big 5 Theory“. Je to teória, ktorá stojí na 20 ročnom výskume vedcov, ktorí skúmali ľudský mozog, jeho možnosti a rozdelili ľudí do 5 skupín podľa ich priorít vo vyučovaní. Je to teória, ktorá dáva trošku jasnejší pohľad na rôzne skupiny žiakov než teória multi-inteligencií, ktorá je založená len na určitých predpokladoch z praxe. Zaujímavé boli aj „Language clinic“, ktoré boli zamerané na riešenie našich vlastných problémov v anglickom jazyku. Tam sme sa viac venovali predložkám, frázovým slovesám a idiomom.

Mgr. M. Voľanská

 

Brighton – English Language Centre

Kurzu CLIL sme sa zúčastnili učitelia 1. stupňa ZŠ počas letných prázdnin 6.7. – 17.7.2015. Obsahom vzdelávania bola metodika používania metódy CLIL vo vyučovaní. Vyučovacie bloky prebiehali od 9,00 do 15,00 hod v centre ELC.
V rámci vzdelávania sme dostali množstvo podporného materiálu, videli sme ukážky rôznych štýlov učenia, rôznych prístupov, ale najviac som si odniesla z praktických aktivít, ktoré priebežne odskúšali naše nadobudnuté vedomosti.
Nové informácie , skúsenosti chcem v budúcnosti využiť  na svojom vyučovaní, chcem aktívne využívať metódu CLIL najmä vo vyučovaní  prírodovedných predmetov / keďže budem mať v novom školskom roku prvákov, predpokladám, že to využijem v matematike a prvouke najskôr /.

Mgr. A. Neupauerová

Pobyt v UK bol pre mňa prínosom – spoznala som novú krajinu / jej časť / , novú mentalitu, niekoľko pekných miest , zlepšila som svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku a naučila sa, ako využívať metódu CLIL vo vyučovaní.
Pobyt mal aj svoje nedostatky. Bol náročný z hľadiska obsahu – kurz bol veľmi intenzívny – veľa súvisiacich tém, ktoré by sa dali isto rozložiť na časovo rozsiahlejší kurz a vyučovanie trvalo od 9,00 -15,00, čo bolo pomerne dosť vzhľadom na to, že všetko bolo v anglickom jazyku a jednotlivé témy obsahovali množstvo odborných výrazov.

Mgr. M. Krystýnková

V skupine nás bolo spolu 12 študentov z rôznych krajín/Poľsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko/, navzájom sme si vymenili svoje skúsenosti.
Vzdelávanie sme ukončili záverečnou prezentáciou vyučovacej hodiny z prírodovedy na tému Rubbish and recycling.

Mgr. A. Palková

V termíne od 20.7. do 31. 7. 2015 prebiehal ďalší kurz metodiky CLIL. V skupine nás bolo 11 – 2 kolegyne z Bulharska, 2 kolegyne z Talianska, 1 kolega z Belgicka, 2 kolegyne z Nemecka, 1 kolega z Česka a 1 kolegyňa z Poľska. Našu skupinu viedol Alex Thorp, ktorý nám počas kurzu i po jeho skončení poskytol množstvo materiálov.
Všetky informácie sme dostávali formou aktívneho učenia. Pri zhrnutí informácií používal lektor najmä myšlienkové mapy.
Najdôležitejšie informácie týkajúce sa metódy CLIL:

 • je to metóda zavádzania  jazyka do predmetu – učenie cez anglický jazyk nie v anglickom jazyku
 • základnou podmienkou je jazyková podpora
 • pri vyučovaní je rovnako dôležitý jazyk ako obsah
 • učiteľ musí byť na jazykovej úrovni, na ktorej vyučuje
 • jazyk, ktorý používame musí byť na úrovni jazykových schopností žiakov
 • základnými súčasťami CLIL sú: obsah, komunikácia, znalosti a kultúra

Mgr. M. Konrádová

Forma vyučovania bola každý deň kombinovaná z frontálnych činností vyučujúceho, skupinových činností zúčastnených na kurze a činností v skupinách, na ktorých sa podieľali všetci učitelia v kurzoch na ELC.
Veľmi dobré bolo vysvetlenie rozdielu medzi EBT /evidence based teaching/ a CLIL, ich výhody a nevýhody. Boli predvedené rôzne aktivity a úlohou poslucháčov bolo rozhodnúť o ktorú z metodík ide. Či je to aktivita EBT /evidence based teaching/ alebo CLIL. V kurze sa hovorilo ako o dôležitej súčasti CLILu klásť dôraz na ,,cognitive skills“. Tie boli vysvetlené a ukázané na Bloomovej taxonómii vzdelávacích cieľov. Zaujímavou časťou prednášok bolo predstavenie metodiky TBT a TBL /task based teaching a task based learning/ v CLIL.

Mgr. M. Pilát

 

Norwich – Flying Classrooms

Jazyková škola Flying Classrooms po prvý krát ponúkla 20. 7. – 31.7. 2015 kurz metodiky CLIL, ktorý splnil moje očakávania. Samotná škola je príkladom školy rodinného typu s prívetivými, vždy usmiatymi učiteľmi, nápomocnými administrativnymi pracovníkmi  a vedením školy, ktoré sa denne osobne informovalo o spokojnosti svojich študentov.
V dopoludňajších hodinách sme sa s Jill venovali teoretickej aj praktickej stránke problematiky CLIL. Z jej hodín sme si odniesli množstvo nových teoretických poznatkov, materiálov  a odkazov na webové stránky, kde po návrate môžeme čerpať námety a inšpiráciu pre ďalšie naše hodiny.

Mgr. M. Laučeková

V rámci vzdelávania sme dostali množstvo podporného materiálu, zaoberali sme sa témami ako plánovanie hodiny, organizácia vyučovacej jednotky, stratégie vo výučbe, slovná zásoba, typy a stratégie v hodnotení, pomôcky a aktivity vo výučbe obsahu a jazyka, gramatika a gramatické javy.  V rámci praktickej časti sme mali možnosť spoznať aj ostatných vyučujúcich a tým aj rôzne spôsoby a štýly výučby, pretože v rámci kurzu sme mali 3 otvorené hodiny. Táto aktivita bola výborná najmä na iný pohľad výučby a používanie rôznych nových  metódy a ich foriem, čo ma veľmi obohatilo.
Nové skúsenosti chcem v budúcnosti využiť  na svojom vyučovaní pri metóde CLIL a to najviac v prírodovedných predmetoch ako prírodoveda, vlastiveda a takisto aj matematika.

Mgr. K. Meniarová

V dňoch 10. – 21. 8. 2015 som sa zúčastňovala metodického kurzu zameraného na dramatizačné techniky pri výučbe anglického jazyka a motiváciu žiakov pre učenie sa. Ich súčasťou boli aj hospitácie v triedach jazykovej výučby pre rôzne úrovne. Počas kurzu som mala možnosť pracovať pod vedením troch lektorov, ktorí dlhodobo pôsobia v danej škole. Záverečným výstupom každého účastníka bola príprava a odučenie jednej hodiny a následný rozbor. Kurz bol ukončený spätnou väzbou, ktorú dávali študenti lektorom.
Prostredie školy bolo mimoriadne multikultúrne, rešpektujúce rozdielnosti všetkých študentov. Úroveň kurzu bolo dobrá. Obsah, ktorý bol školou prezentovaný bol aj dodržaný, lektori boli výborne pripravení a aktivity dostatočne motivujúce.
Mesto Norwich je ideálnym miestom na spoznávanie anglickej kultúry. Ponúka históriu na každom kroku, má výbornú občiansku vybavenosť, dáva priestor aj na výlety do prírody a tiež nechýbajú ani koncerty, divadelné predstavenia, atď. Škola vždy v pondelok predstaví novým študentom mesto a jeho možnosti a počas celého pobytu organizuje ďalšie stretnutia a výlety. Ubytovanie v rodine bolo vynikajúcou skúsenosťou.

ThDr. Jana Bosáková

 

Fínsko – Joensuu

V dňoch 5.7. – 9.7.2015 eduKarjala ponúkala kurz „New learning environments – What kind of schools we should build in a future?” Nové vzdelávacie prostredie: Ako by mala vyzerať škola budúcnosti?
Esa Raty, organizátor a riaditeľ školy, predstavil východiská pri stavbe novej školy, účastníci dostali plány školy a mali sme možnosť prejsť celý nový blok a vidieť vybavenie školy.
Predstavili nám východiska a možnosti “gamification” vo vzdelávacom procese a účastníci vzdelávania si mohli prakticky vyskúšať zavedenie IT do vzdelávacieho procesu pomocou SAMR modelu (substitution, augmentation, modification, redefinition, jeden z možných odkazov: http://www.schrockguide.net/samr.html)
Počas prezentácií boli nastolené a rozdiskutované kľúčové otázky, ako by mala škola budúcnosti vyzerať v súvislosti s informačnými technológiami.
1.   Ako sa škola zmenila? Ako bude vyzerať škola v budúcnosti?
2.  V akom rozsahu naši učitelia zdielajú svoju prácu, svoje pomôcky, vedomosti a zručnosti s inými?
Navštívili sme strednú odbornú školu v Joensuu, na ktorej neprebieha duálny program, ale žiaci majú kópiu všetkých výrobných prostredí ako aj miest, kde sa poskytujú jednotlivé služby. Mali sme možnosť vidieť: mechanickú dielňu na autá, halu pre obrábačov kovov a mechanikov CNC strojov ako aj najnovšou technikou vybavenú halu na programovanie a obsluhu robotov. Videli sme elektrikárske oddelenie a pavilón pre ošetrovateľky so simuláciou nemocnice.

Mgr. J. Sopoliga

The school also places a strong emphasis on special needs learning, and Mr Huusko stressed his beliefs on this. Special needs groups have a maximum of 8 students, typically accompanied by 2-3 specialised assistants besides the teacher. Where students are ‘integrated’ into mainstream classes, there are a maximum of 20 students per class. The school also works closely with students with emotional and behavioural difficulties.
One day was devoted to the topic of web-based learning environments. The sessions were led by Teacher/ICT coordinator Mrs. Mari Petrelius and ICT expert/teacher Mr. Pekka Vienonen.
This was a stimulating day for several reasons. Firstly, Mari, in particular, used a variety of websites and applications to present and elicit ideas. Secondly, participants were engaged in creating activities and using materials rather than just listening. Also, both presenters clearly held the view – and expressed it strongly – that ICT in all its guises is here to stay and is changing all the time. Therefore, educational institutions and teachers need to keep up to date with it.
It was a well-designed, stimulating, enjoyable course. The variety of presenters was a definite positive, as was the opportunity to visit different schools. To quite a large extent, the specific needs of the participants were catered for (eg when kindergarten teachers visited a kindergarten rather than the vocational school). The social programme was excellent.

James Baxter, B.A.

“School Management” kurz sa konal v Joensuu 20. 7. – 25. 7. 2015. Kurz bol zameraný na moderné vedenie školy, kvalitu riadenia školy a zručnosti potrebné pri riadení školy, motiváciu a rozvoj zamestnancov, riadenie zamestnancov a ako zvládať ťažké situácie a viesť hodnotiace pohovory. Súčasťou  kurzu bola informácia o fínskom školskom systéme.
Moderné vedenie školy, kvalita riadenia školy a zručnosti potrebné pri riadení školy
Motto: ŠTUDENT je NÁŠ zákazník
–    Princípy neustáleho zlepšovania:  – ľudia ako zdroje
–    zohľadnenie funkcie ako celku  – kontinuálne vzdelávanie, inovácie, zlepšenie
–    orientácia na zákazníka  – účinné postupy
–    vodcovstvo  – význam pre svet práce a partnerstvo
–    orientácia na výsledok  – sociálna zodpovednosť
Ich hodnotou pre vzdelávanie je ZODPOVEDNOSŤ.
Strategické princípy úspechu:

1. Zákaznícky orientované aktivity,2. Zdraví a motivovaní študenti, 3. Aktívna spolupráce a partnerstvá, 4. Kompetentný, kvalifikovaný a zdravý personál, 5. Nové a tvorivé pedagogické know-how, 6. Dobré riadenie zmien a odvaha urobiť zmenu, 7. Dobré riadenie a kontrola financií, 8. Rozmanitosť a regionálne odborné vzdelávanie založené na potrebách pracovného života

Ako merať kvalitu:
–    Účinnosť akcie – napr. množstvo kvalifikovaných študentov, tých, ktorí pokračujú v štúdiu, počet umiestnených v zamestnaní
–    Účinnosť procesu – kvalifikácia, vzdelaní inštruktori na pracovisku, ekonomická efektívnosť
–    Produktivita zamestnancov – kompetencia učiteľov, pracovná atmosféra
–    Účinnosť a kvalita služieb a spolupráce – spätná väzba študentov, študenti s dvojitou kvalifikáciou

Kvalita riadenia zahŕňa sebahodnotenie, zlepšovanie procesov, pravidelné externé hodnotenie.

Hlavná myšlienka kvality riadenia:
PLÁNUJ – rozpoznaj príležitosť a naplánuj zmenu
TESTUJ – prejdi od plánu k testovaniu
KONTROLA – analyzuje výsledky a zisťuj, čo si dosiahol
KONAJ – prijmi opatrenie

Prečo je potrebná kvalita riadenia? – na zlepšovanie vzdelávania. Zmena konania je hlavnou výzvou v oblasti vzdelávania, učenia a vyučovania. Hlavným cieľom je pomôcť študentom sa učiť, výučba sama o sebe nie je podstatná. 

Ing. D. Bednárová

Personálne riadenie s ohľadom na vek, schopnosti a potenciál
Hlavným princípom je, aby každý pracovník mal možnosť využiť svoj potenciál a nebol znevýhodnený kvôli veku.  Age management vznikol vo Fínsku, venujú sa mu už 80. rokov. Každý z nás prechádza rôznymi zmenami, ktoré ovplyvňujú pracovníkov, pracovné kolektívy a existujú rôzne manažérske techniky na ich zvládanie. Typické opatrenia sú kvalitne nastavený adaptačný proces absolventov, flexibilné pracovné úväzky rodičov s malými deťmi, opatrenia pre starnúcich zamestnancov. Jedná sa o celú oblasť posilňovania zdravia a kapacity zamestnancov, vhodné pracovné prostredie a spôsoby organizácie práce.
Napr. YOUNg generácia chce nové výzvy, ale tiež jasné limity svojej úlohy, chcú byť nezávislí, dostať spätnú väzbu a chcú, aby sme im dôverovali, myslia si, že vedia oveľa efektívnejšie pracovať s modernými technológiami.

Mgr. Z. Medveďová

 

Norwich – Flying Classrooms

CLIL KURZ – 2. -13. november 2015

Účasť v projekte odporúčam každému. Osobné skúsenosti sú cenné a každý učiteľ si v kurze nájde, čo potrebuje a čo ho zaujíma. Škola má výbornú úroveň: kvalitní učitelia s výborným osobným prístupom a ústretovosťou, materiálne vybavenie, zaujímavý obsah školení a kurzov, veľký výber kurzov, podporu a organizovanie voľnočasových aktivít pre svojich študentov.

Učiteľ po absolvovaní kurzu získa nielen väčšiu jazykovú zručnosť, ale najmä zdroj námetov na skvalitnenie svojej práce, inovácie .V neposlednom rade získa širší rozhľad a ponímanie rôznych aspektov vyučovania a možností na variabilitu vyučovacích jednotiek.

Absolvovanie kurzu malo pre mňa pozitívny dopad. Najmä zlepšenie jazykovej úrovne, ale najmä zlepšenie profesionálnych zručností.

Skúsenosti z kurzu som už využila pri príprave a realizácií niekoľkých hodín v predmete VAJ.V kurze som získala široké portfólio námetov na aktivizujúce metódy vyučovania, ktoré sú použiteľné na všetkých predmetoch.

Mgr. Alena Buľovská

Som rada, že som sa mohla zúčastniť tohto študijného pobytu, aj keď to bol môj prvý pobyt bez rodiny a nebolo to jednoduché pre obe strany. Som však rada, že som mohla viac porozumieť CLIL vyučovaniu, načerpať viac inšpirácii, možností, podnetov, nápadov a taktiež stretnúť skvelých a vzácnych ľudí. Bola to veľmi dobrá skúsenosť a verím, že využijem všetko to, čo som počas pobytu načerpala aj vo vyučovacom procese.

Čo som tu získala:

 • porozumieť CLIL vyučovaniu- ako?, prečo?, pre koho?
 • metodika a štruktúra hodiny- ako si zadeliť, plánovať a rozvrhnúť jednotlivé časti hodiny a aktivity
 • veľké množstvo nápadov a príkladov na aktivity, internetové zdroje, používanie pomôcok a ako si pripraviť jednoduchý pracovný list, typy na pomôcky a ukážky aktivít, na ktorých som sa mohla zúčastniť a vyskúšať si ich
 • aktivity na precvičovanie a hodnotenie
 • rôzne typy motivácie
 • cenné rady skúsenejších

Mgr. Eva Adamovičová

CLIL kurz – 6.- 17. jún 2016

Význam študijného pobytu pre mňa by som rozdelila do niekoľkých okruhov.

 1. intenzívna výučba anglického jazyka – veľmi efektívna, primeraná, vhodná, pútavá
 2. štúdium metódy CLILu
 3. rozvoj komunikačných kompetencií – v hostiteľskej rodine, cez prestávky so študentmi, počas potuliek po krajine
 4. získanie skúseností s využitím veľkého počtu rôznych interaktívnych metód výučby anglického jazyka, niektoré možno využiť aj vo vlastnej učiteľskej praxi
 5. získanie väčšieho sebavedomia pri výučbe vlastných predmetov, pri využívaní metódy CLIL, motivácie do ďalšej práce
 6. spoznávanie života, kultúry Angličanov

Študijný pobyt splnil moje očakávania, zážitky a skúsenosti obohatili moje poznanie.

RNDr. Edita Budiská

Počas vyuč. hodín sme pracovali vo dvojiciach i väčších skupinách, čo nás nútilo spolu komunikovať v anglickom jazyku. Spočiatku som sa cítil byť trochu stratený (hlavne kvôli svojej slabšej slovnej zásobe), ale postupom času sa to iba zlepšovalo. Veľmi pozitívne hodnotím lektorov, ktorí nestavali na tom, čo nevieme, ale na tom, čo ovládame a sme schopní vo vzájomnej komunikácii použiť.

CLIL kurz sme začali teoretickým úvodom, zakončili sme ho odučením vlastnej hodiny (resp. jej asi 25 minút trvajúcej skrátenej verzie) v angličtine s využitím CLIL, po ktorej sme každý dostali od lektorov spätnú väzbu. Ja som si vybral učivo pre 5. ročník ZŠ – Planets of Solar system.

Mgr. Pavol Bartoš

Moje očakávania v rámci kurzu metódy CLIL: získať čo najpodrobnejšie informácie o metóde, o možnostiach jej využitia v mojej praxi, čo jej používaním vo vyučovaní môžu žiaci získať, aké podmienky musia byť splnené, aby som ju mohla používať aj ja , s angličtinou na úrovni B1+. Ako pripraviť CLIL hodinu, praktické ukážky hodiny.

Prvý týždeň kurzu bol venovaný teoretickej časti. V na prvej hodine som sa dozvedela o metóde CLIL, že jej cieľom je dosiahnuť, aby žiaci v predmetoch ako matematika, vlastiveda, prírodoveda, výtvarná výchova boli schopní na danú tému komunikovať v druhom jazyku. Zameranie je na obsah a komunikáciu a nie na gramatiku druhého jazyka.

Druhý týždeň bol venovaný praktickej príprave hodiny, kde sme pracovali s plánovaním hodiny podľa materiálu University of Cambridge. Plán hodiny obsahoval 1. Cieľové kompetencie žiakov, 2. Aktivizácia už získaných vedomostí, 3. Jazykové zameranie, 4. Komunikačné a kognitívne zručnosti, 5. Zdroje a 6. Hodnotenie, čo žiaci vedia po hodine.

Ďalej tvorbe rôznych aktivít na podporu komunikácie žiakov v druhom jazyku, praktickým ukážkam, rozoberaniu videí z CLIL hodín a na záver druhého týždňa praktická ukážka vlastnej CLIL hodiny.

Kurz nie len že splnil moje očakávania, ale dozvedela a naučila som sa o metóde CLIL ešte oveľa viac. Predovšetkým praktické veci, ktoré určite využijem v mojej praxi.

Mgr. Katarína Bielková

 

Anglolang Scarborough

CLIL kurz 6. – 17. 6. 2016

Kurz CLIL sa venoval metodike, základným princípom a vhodným aktivitám. Venovali sme sa aplikácii Bloomovej taxonómie vo vyučovaní predmetu v anglickom jazyku, správne rozloženie HOTS a LOTS aktivít. Niektoré zaujímavé aktivity sme si vyskúšali sami na sebe, a následne prediskutovali možnosť ich využitia na našich hodinách. Tiež sme preskúmali webové stránky, ktoré by nám mohli pomôcť pri prípravách hodín. Veľkým prínosom bola aj natočená modelová hodina, ktorú sme detailnejšie rozobrali. Keďže sme v skupine CLIL boli iba traja učitelia, mohli sme detailnejšie prejsť naše nápady a hodiny, ktoré sme už odučili. Na konci sme diskutovali o predstave vlastnej CLIL hodiny. Najväčším prínosom boli pre mňa aktivity zamerané na precvičovanie slovnej zásoby, ktoré by som mohla využiť na hodinách ako „warm- up“ alebo ako formu zhrnutia na konci hodiny, keď mali žiaci viac nových slovíčok.

Mrg. Alexandra Maceková

 

Lisabon, Portugalsko

Teach, Learn, Quality Course – 15. – 20. máj 2016

Dobré nápady, ktoré sa dajú aplikovať v našej škole:

 1. Návštevy a hospitácie navzájom učiteľov
 2. Návšteva inej školy na našej škole a potom opačne ako Collegial visitation
 3. Dobrá škola: umožňuje čo najväčšiemu počtu študentov sa dostať tak ďaleko, ako je to možné
 4. Zaviesť možnosť podpory pre žiakov so slabšími výsledkami
 5. EFQM chýbajú podporné procesy v prezentácii
 6. Zónu komfortu, stresu, paniky je potrebné vziať do úvahy
 7. RADAR – results, approach, deployment, assesment, refine
 8. Skupinová dynamika
 9. jednota je dôležitá: V jednote je sila. Tam, kde je tímová práca a spolupráca, možno dosiahnuť úžasné veci. (Mattie Stepanek)
 10. presvedčiť ľudí, aby robili niečo
 11. Na čo nemôžeme zabudnúť je to, že sme zodpovední hlavne za proces vyučovania, ako aj za výsledky vyučovanie.
 12. Zaviesť quality team?

Mgr. Jozef Sopoliga

 

Eti Malta

Spice Up Your Teaching – metodika v praxi 13. – 17. 6. 2016

ETI Malta ponúkala týždenný kurz metodiky anglického jazyka s veľmi širokým záberom tém: Návrat diktátu a mnohé nápady, ako urobiť diktát zaujímavým tak, že študenti ani nevedia, že píšu diktát. Používanie internetu je ďalšia téma, pri ktorej sme priamo na internete dostali linky na rôzne aktivity a online hry a materiály, používanie piesní a hudby a videa pri učení sa cudzieho jazyka.

S obsahom ako aj priebehom kurzu som bola veľmi spokojná, naplnil moje očakávania, priniesla som si nové nápady, ako hodinu urobiť zaujímavejšou a ako motivovať študentov k učeniu sa, ako pripraviť aktivity, aby sa učili sami a navzájom, aké úlohy pripraviť pri pozeraní videa, čo učiť pri používaní piesní na hodine. Najviac sa mi páčila časť Co-operative Learning, ktorej sa chcem bližšie venovať na predmetovej komisii.

Ing. Dana Bednárová