Štipendium

 1. Poskytnutie stredoškolského štipendia pre žiakov gymnázia sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, podľa § 149 Štipendium.
 2. Nárok na sociálne štipendium má žiak gymnázia v prípade:
  • rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi,
  • rodičia sú zamestnaní, ale z dôvodu nízkeho platu je ich priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok  najviac vo výške životného minima.
 3. Ak žiak gymnázia  žiada o štipendium v priebehu školského roka, poskytne sa od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.
 4. Priemer žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa vypočíta podľa výročného vysvedčenia školy, ktorú naposledy navštevoval.Výška štipendia sa prehodnotí podľa študijných výsledkov žiaka za 1. polrok školského roku.Prehodnotenie sa vykoná v priebehu mesiaca  január / február šk. roka. Polročným vysvedčením sa štipendium prehodnocuje a žiak oň musí opäť požiadať.
 5. Žiadateľ o štipendium sa v žiadosti zaväzuje, že ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia a že vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov, alebo neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie štipendia.
 6. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa :
  • pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
  • pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane, vo výške 35 % výšky životného minima,
  • pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25 % výšky životného minima.
 7. Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
  Postup pri vybavovaní štipendia:
  a) Štipendium v dôsledku hmotnej núdze :
  Spolu s vyplnenou žiadosťou doloží zákonný zástupca:
  • originál posledného vysvedčenia (v prípade nového žiaka ESŠ)  pre overenie kópie vysvedčenia,
  • predloží doklad z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o tom, že sa žiak posudzuje spoločne s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi.
  b) Štipendium v dôsledku životného minima: 
  Spolu s vyplnenou  žiadosťou doloží zákonný zástupca:
  • originál posledného vysvedčenia (v prípade nového žiaka ESŠ)  pre overenie kópie vysvedčenia,
  • predloží doklad z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o počte nezaopatrených a o počte zaopatrených neplnoletých detí v rodine,
  • doklad z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní rodinných prídavkov,
  • a iné potrebné doklady /napr. potvrdenia o návšteve školy o dennom štúdiu súrodencov a i.
  Za zaopatrené neplnoleté dieťa sa považuje fyzická osoba pred dovŕšením 18. roku, ktorá sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem, alebo je zaevidovaná  v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku.
  Doklady o príjme posudzovaných osôb:
  • potvrdenie od zamestnávateľa o čistej mzde zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok  (údaje o daňovom bonuse sa uvádzajú osobitne) – tlačivo potvrdenia poskytuje škola (príloha – žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia)
  • u rodičov – podnikateľov –  doklad z daňového úradu: výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl ( súčasť prílohy  ),
  • doklad o výške prídavkov na dieťa,
  • doklady o dávkach sociálneho poistenia, dôchodky, dávky v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.,
  • dávka a príspevky v hmotnej núdzi, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie,
  • rozhodnutie súdu o výške výživného na deti,
  • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa)
  • ďalšie doklady podľa druhu príjmu.
  Doklady o spoločne posudzovaných osobách: 
  • rozhodnutia o náhradnej starostlivosti,
  • úmrtný list, doklad o tom, že je osoba nezvestná a podobne.
  Čestné prehlásenie nie je doklad, ktorý by bol akceptovaný pri posudzovaní nároku na štipendium.
  Ak je jeden z rodičov žiaka dobrovoľne nezamestnaný /platí si odvody/, žiak nemá nárok na štipendium.
  Potvrdenia musia byť doručené v tom mesiaci, v ktorom zákonný zástupca podá žiadosť o štipendium. Ak budú doručené kompletné podklady v nasledujúcom mesiaci, tak štipendium bude možné začať vyplácať až v mesiaci, v ktorom boli doručené kompletné doklady /napr. žiadosť je vypísaná v septembri, ale podklady nie sú kompletné a posledný doklad má októbrový dátum, štipendium bude možné poskytnúť od októbra/.
  Soc. štipendium môže riaditeľ nepriznať alebo odňať za:
  • porušenia školského poriadku,
  • neospravedlnené hodiny,
  • z dôvodu zmien, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia,
  • podmienečné vylúčenie.
  Informácia  k sociálnemu štipendiu  pre školský rok  2020/2021:
  1. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:
  • 49,04 € – pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
  • 34,33 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,
  • 24,52 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.
  K 1. júlu 2020 sa hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:
  214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
    98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.
  Prílohy: