Valentínska párty

Valentin

Výzva na podanie grafického návrhu loga pre Evanjelickú spojenú školu v Martine a na tvorbu dizajn manuálu pre celú školu.

mala-ruza-simple

V prípade Vášho záujmu o zapojenie sa do súťaže prosím vyplňte aj priložené prílohy a spolu s grafickým návrhom ich v zmysle podmienok súťaže doručte do podateľne Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin najneskôr dňa 2.2.2017 do 10:00 hod.

Všetky podmienky súťaže, kritériá hodnotenia, termíny a zároveň aj popis inštitúcie – zadávateľa sú v priloženej výzve podrobne rozpísané.

Prihláška a prílohy k tvorbe loga a dizajn manuálu pre essmt
Výzva na podanie návrhu loga a dizajn manuálu pre essmt

POZOR zmeny v darovaní 2% z dane

zmena

Vážení rodičia,
sme vďační za Váš každoročne rastúci záujem o podporu našej školy prostredníctvom darovania 2% z dane pre Nadáciu kresťanského vzdelávania, ktorá ich v plnej výške poukazuje našej škole. Tieto prostriedky nám pomáhajú zlepšovať materiálno-technické vybavenie škôlky, základnej školy i gymnázia. Chceme Vás upozorniť na nasledovné zmeny v legislatívnych podmienkach pre darovanie 2%:

Psychosociálna podpora a zvyšovanie povedomia v súvislosti s migračnou krízou

vf_logo_color_72

Migračná kríza je veľmi horúca téma v poslednej dobe. Hoci je relatívne malý počet utečencov na území krajín V4, prichádza k výraznému nárastu xenofóbie prejavujúcej sa vo vyjadrovaní a správaní. Aktuálna situácia prináša veľa nezodpovedaných otázok a nedorozumení, ktoré je potrebné riešiť. Rozhodli sme sa byť v tejto veci aktívni. Vďaka Vyšehradského fondu, štyri mimovládne organizácie zo štyroch rôznych krajín spolupracujú pri poskytovaní psychosociálnej podpory a zvyšovaní povedomia o migračnej kríze. ADRA Česká republika, ADRA Slovensko spolu s Evanjelickou spojenou školou v Martine, Polish Medical Mission a Hungarian Baptist Aid spolupracujú pri organizovaní prezentácií na základných a stredných školách v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku a konferencií v Bratislave a Krakove. Všetky aktivity sú zamerané na vzdelávanie a prevenciu proti netolerancii a xenofóbii. Taktiež sú nápomocné pri zvládnutí integračného procesu utečencov. Výmena skúseností na medzinárodnej úrovni je veľkou výhodou, pretože nám umožňuje sa učiť od seba navzájom, a tým situáciu zvládnuť lepšie. Projekt bude prebiehať od januáru 2017 a bude ukončený v októbri 2017.

Viac informácií o donorovi a partneroch projektu môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

www.visegradfund.org
www.adra.cz
www.adra.sk
www.pmm.org.pl
www.baptistasegely.hu
www.ezs.essmt.sk

O jedle slovom aj chuťou

03

V stredu podvečer sa v gymnaziálnej jedálni zišlo asi štyridsať rodičov, učiteľov a žiakov našej školy, ktorí prijali pozvanie na diskusiu s vedením školy a školskej jedálne. Riaditeľ školy Jozef Sopoliga v úvodnom príhovore oboznámil hostí s doteraz realizovanými opatreniami tykajúcimi sa školskej jedálne i s ďalšími plánmi rekonštrukcie a rozšírenia priestorov určených na stravovanie. Vedúca školskej jedálne pani Jana Kucbelová priblížila rodičom zásady tvorby jedálneho lístka a štruktúrou dodávateľov jednotlivých surovín.

Kým chcem byť

Príhovor na začiatku školského roka 2016/2017
Pred nedávnom som bol na jednom seminári, kde sme sa navzájom, v rámci zoznamovania, pýtali rôzne otázky, aby sme toho druhého lepšie spoznali. Jedna z otázok smerovala k tomu, čím som chcel byť, keď som bol malý. Tá otázka ma zaskočila, ale keďže sme mali iba málo času na rozmyslenie, povedal som prvú vec, ktorá mi napadla: chcel som byť kozmonautom. Keď som nad tým uvažoval, prišiel som na to, že keď som bol malý nemal som nejakú zvláštnu predstavu o tom, kým chcem byť. Možno je to u chlapcov oveľa viac bežná vec, ako u dievčat. Dievčatá vedia skôr, že chcú byť učiteľky, lekárky, kaderníčky alebo iné užitočné profesie, u nás chlapcov je to zložitejšie. Trvá nám niektorým, akosi dlhšie kým zistíme, čo vlastne chceme robiť, hoci nechcem zovšeobecňovať.

Zmeny v školskej jedálni

Vážení rodičia,

Nová kuchyňa

Nová kuchyňa

Chceme Vás ubezpečiť, že je naším záujmom, aby naše deti dostávali v škole kvalitné a chutné jedlo, preto sme k začiatku školského roka pristúpili k zmenám v školskej jedálni. Mali sme k tomu niekoľko dôvodov: S nárastom žiakov jeden z dodávateľov stravy – pán Jedinák nebol schopný zabezpečiť dodávku takého množstva jedál, ktoré by pokryli potreby všetkých žiakov našej školy a zároveň z jeho strany nebolo možné ani zainvestovať do rozšírenia kapacít, či už vo svojej alebo v novej kuchyni. Keďže už minulý rok nám stravu na gymnáziu zabezpečovala pani Kucbelová, rozhodli sme sa pokračovať v ďalšej spolupráci s ňou aj preto, že spätná väzba na výber a kvalitu dodanej stravy bola pozitívna. Zároveň bola ochotná sa spolupodieľať na investovaní do novej kuchynskej technológie, ktorú sme chceli vybudovať v našich priestoroch v novej budove gymnázia. Týmto krokom sme chceli docieliť tiež to, aby sa strava nedovážala, ale varila v našej kuchyni.

Večer svetovej literatúry a jazykov

citanie

Obedy v školskej jedálni

background
 • v školskom roku 2016/2017 sa budú žiaci ESŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • materská škola,  I. stupeň, 5. a 6. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 32 (Pavilón A)
  • 7. až 9. ročník základnej školy a gymnázium – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ v Martine)
 • prílohou oznamu je prihláška na stravovanie (tu si ju stiahnite), ktorú je potrebné v prípade záujmu o stravu doniesť v prvý deň školského roka 5.9.2016 vypísanú a odovzdať triednemu učiteľovi
 • triedny učiteľ zároveň vydá žiakovi kartičku na výdaj obedov a prihlasovacie údaje do systému potrebné na odhlasovanie, príp. zmenu obedov
 • v prípade neskoršieho doručenia prihlášky na stravovanie triednemu učiteľovi bude obed zabezpečený od nasledujúceho dňa doručenia prihlášky
 • pre všetkých žiakov bude možnosť výberu z dvoch jedál
 • prihláseným žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať obed A na týždeň dopredu
 • žiaci gymnázia si budú objednávať obed sami
 • obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na obed B prostredníctvom systému Edupage najneskôr do

Rozmiestnenie tried

Mapa-MemNam-ESSMT-A3-2016-2017-01

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 17

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 0074

+421918 395 516