Informácie k hodnoteniu žiakov

V týchto dňoch prebieha hodnotenie práce žiakov za uplynulý polrok. Na základe záverov z pedagogickej rady, o ktorých ste boli oboznámení mailom dňa 20.4.2020 a ktoré sú zverejnené na webe školy: https://essmt.sk/2020/04/20/neklasifikovane-predmety-pocas-prerusenia/  budú NEKLASIFIKOVANÉ predmety nasledovne:
Slovom NEABSOLVOVAL, v prípade, že predmety, ktoré neboli riadne odučené počas mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020:
TŠV – telesná a športová výchova
VYV- výtvarná výchova
HUV – hudobná výchova
TECH – technika
Výrok „neabsolvoval“ na vysvedčení žiaka v tomto prípade neznamená, že nepracoval alebo že z predmetu prepadol. Znamená len, že sme ten predmet nevyučovali.
——————————————————————————————
Slovami ABSOLVOVAL resp. NEABSOLVOVAL: 
vo väčšine prípadov to bude ABSOLVOVAL + slovný komentár, ak žiak splnil všetky požiadavky a podmienky na absolvovanie predmetu, bol aktívny, odovzdával zadania a podobne.
 
Alebo NEABSOLVOVAL (v zmysle neprospel) + slovný komentár,  ak žiak zo subjektívnych príčin nesplnil požiadavky na absolvovanie predmetu svojou neaktivitou
 
Predmety, ktorých sa výrok ABSOLVOVAL resp. NEABSOLVOVAL týka: 

VAJ – veda v anglickom jazyku
HVAJ –  humantiné vedy v ang.j.    

API – aplikovaná informatika
INF – informatika
NEJ – nemecký jazyk
RUJ – ruský jazyk
FYZ – fyzika
CHEM – chémia
DEJ – dejepis
GEO – geografia
OBN – občianska náuka
—————————————————————–
Ostatné predmety sa buď klasifikujú známkou alebo slovným hodnotením.
Uvedené príklady sú pre 2. stupeň základnej školy. Prehľad všetkých predmetov a ich hodnotenia nájdete na tomto odkaze.