Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu “ROZŠÍRENIE PRIESTOROVÝCH KAPACÍT EVANJELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY V MARTINE“ (prieskum trhu k zákazke s nízkou hodnotou)

Výzva na predkladanie ponúk