Zápis do evanjelickej materskej školy

Zapis EMS-150
Podmienky prijatia.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť je k dispozícii u zástupkyne riaditeľa pre EMŠ alebo na webovej stránke www.essmt.sk v časti „materská škola/dokumenty“. Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy musí byť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast spolu so záznamom o absolvovaní povinných očkovaní.

Úvodný pohovor so zástupkyňou riaditeľa pre EMŠ pri zápise dieťaťa do materskej školy absolvuje rodič aj s dieťaťom.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, ďalej tiež prednostne prijmeme súrodencov už prijatých detí do EMŠ alebo ESŠ.

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, hlavne však ak to dovolí kapacita MŠ a bude uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijímajú. Podmienkou je aj to, že dieťa musí byť “odplienkované“.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa k začiatku školského roka dostane zákonný zástupca najneskôr do konca júna 2017, prípadne si ho osobne prevezme v kancelárií ESŠ a prevzatie potvrdí svojím podpisom.

Za Váš prejavený záujem vopred ĎAKUJEME.