Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiaka a deti Evanjelickej spojenej školy v Martine

Na základe Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia, bola pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia znížená dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu detí o 26,87 Eur oproti roku 2019 a taktiež z dôvodu výšky dotácie pre cirkevné a súkromné školy len 88 % výšky pre obecné školy a školské zariadenia sme boli nútení k 1.3.2020 pristúpiť k zvýšeniu výšky príspevku zákonných zástupcov v Školskom klube detí na 25,00 Eur mesačne.

Zvýšenie poplatku ŠKD k 1.3.2020