Informácia pre rodičov a žiakov EZŠ a žiakov gymnázia k vyučovaniu od 22. 06. 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

posielame Vám informácie k organizácii  a platným podmienkam vyučovania od 22. 06. 2020.

Doba prevádzky školy:

Prevádzka I. stupňa od 6:45 do 16:30 vrátane ŠKD.

Vstup do budovy gymnázia pre  žiakov 5. až 9. ročníka a gymnázium je od 7:30.

Vyučovanie trvá od 8:00 do 12:30. Žiakom II. stupňa ZŠ ponúkame možnosť ostať v priestoroch školy do 15:30.

Obedy sú k dispozícií po prihlásení prostredníctvom edupage v jedálni. Prosíme prihlásiť obedy najneskôr zajtra, piatok 19.6.2020 na celý týždeň od 22.6.2020.

Umiestnenie tried II. stupňa ZŠ a tried gymnázia v novej budove nasledovne:

V. A v V. AG na II. poschodí

V. B v V. BG na II. poschodí

V. C v jazykovej učebni na II. poschodí

VI. A v učebni VYV na prízemí pri jedálni

VI. B v učebni HUV na prízemí pri jedálni

Ostatné triedy vo svojich kmeňových učebniach, v ktorých boli pred prerušením vyučovania.

Umiestnenie tried I. stupňa ZŠ:

1. – 4. ročník ZŠ sa vracia do svojich kmeňových tried, v ktorých boli pred prerušením vyučovania.

Triedy I. stupňa, ktoré sú v novej budove, sa v piatok 19.6.2020 presťahujú do svojich kmeňových tried a žiaci V. a VI. ročníka do tried, uvedených vyššie, čo zabezpečia vyučujúci na poslednej hodine.

Program dňa:

Vyučovanie trvá

I.stupeň ZŠ: od 8:00 do 11:20, ranná ŠKD od 6:45, ŠKD popoludní do 16:30

II. stupen ZŠ: od 8:00 do 12:30

gymnázium: od 8:00 do 12:30

Výdaj obeda

od  11.30 pre 1. stupeň ZŠ

od 12:30 pre 2. stupeň ZŠ a gymnázium

Na obed idú žiaci s vyučujúcim, ktorý učí na poslednej VH. V jedálni si sadajú k stolom postupne – radia sa sprava od vchodových dverí, aby mohli byť tieto stoly neskôr dezinfikované.

Poobedná činnosť pre prihlásených žiakov II. stupňa ZŠ je do 15:30.

Odovzdávanie kníh:

Chceme požiadať žiakov II. stupňa ZŠ a gymnázia, aby v pondelok 22.6. nastúpili do školy a odovzdali učebnice. V prípade, že žiaci z nejakého dôvodu nemôžu prísť, treba si odovzdanie dohodnúť s triednym učiteľom, príp. so svojim spolužiakom.

Pondelok 22.6.2020

1. – 4. ročník ZŠ vyučovanie podľa rozvrhu

5. – 9. ročník triednické hodiny a odovzdávanie kníh

1. – 4. ročník EG triednické hodiny a odovzdávanie kníh

Utorok 23.6.2020

1. – 4. ročník ZŠ vyučovanie podľa rozvrhu

5. – 9. ročník triednické hodiny

1. – 4. ročník EG triednické hodiny

Od 24.6. až do 29.6.2020

1. – 4. ročník ZŠ triednické hodiny

5. – 9. ročník triednické hodiny

1. – 4. ročník EG triednické hodiny

Slávnostné ukončenie šk. roka:

Uskutoční sa v utorok 30.6.2020 nasledovne:

Gymnázium:

Bohoslužby o 8:00 v kostole, po skončení odovzdanie vysvedčení v triedach.

II. stupeň ZŠ (5. – 9. ročník):

žiaci prídu priamo na Bohoslužby o 9:15 v kostole, po skončení odovzdanie vysvedčení v triedach.

I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník):

odovzdávanie vysvedčení v triedach o 8:00, Bohoslužby o 10.30 v kostole

Povinnosti zákonného zástupcu, resp. dospelého žiaka gymnázia:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
  • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
  • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy do konca školského roku 2019/2020.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy triednemu učiteľovi, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
  • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

S pozdravom,

Jozef Sopoliga, riaditeľ