GYM – Informácie a inštrukcie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Veľmi sa tešíme, že aj napriek mimoriadnej situácii sa môžeme opäť stretnúť v škole a zasadnúť do školských lavíc, aj keď za prísnejších opatrení ako obvykle. Aby sme sa mohli stretávať v škole aj naďalej, je dôležité, aby každý z nás bol zodpovedný a ohľaduplný voči ostatným.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v dôsledku predchádzania šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sme stanovili základné prevádzkové podmienky a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní po dobu od 2. 9. do 14. 9. 2020.

Pri organizácii sme vychádzali z pokynov a usmernení vydaných ministerstvom školstva, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zriaďovateľom našej školy.

Otvorenie školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 2. 9. 2020 o 9:30 slávnostnými službami Božími online prenosom.

Žiaci 1. ročníka gymnázia budú v aule Biblickej školy, odkliaľ bude vysielaný prenos do všetkých tried. Žiaci 2. – 4. ročníka budú vo svojich triedach. V. AG bude v učebni 3.03 na 3. poschodí, žiaci V. BG v učebni 2.12 na 2. poschodí budovy Evanjelického gymnázia.

Po skončení Služieb Božích budú žiaci 1. ročníka písať vstupný test, preto prosíme, aby si priniesli vlastné pero a tvrdú podložku na písanie.

Otvorenie školského roka je bez sprievodcov – zákonných zástupcov a bude v triedach.

V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu.

Rozmiestnenie tried v novom školskom roku nájdete TU.

 

Hygienické opatrenia pre obdobie od 2. 9. – 14. 9. 2020

Pri vstupe žiakov do školy 

Pri vstupe do budovy bude vykonávaný ranný filter:

 1. Cieľom ranného filtra je:
  Aby sa nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nevstúpil do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom, alebo plnoletým žiakom.

  Počas ranného filtra je možná náhodná kontrola telesnej teploty.

 1. Žiak alebo jeho zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy  Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (Príloha  4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri kalendárne dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 2. Žiak alebo jeho zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Príloha 3).

 3. Žiak pri vstupe do školy musí mať: rúško, ktorým má prekryté nos a ústa,  rezervné rúško a hygienické vreckovky.

 4. Žiak po vstupe do školy si dezinfikuje ruky dezinfekčným prípravkom.

 

Počas vyučovania

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR a s výnimkou konzumácie jedál a nápojov. Toto usmernenie platí od 2. 9. do 14. 9. 2020.

Každý žiak má okrem používaného rúška jedno rezervné rúško a jednorazové hygienické vreckovky.

Pri zabudnutí rúška a hygienických vreckoviek je možné si tieto potreby zakúpiť na recepcii školy.

Žiak si podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Žiak dodržiava základné hygienické pravidlá pri kašľaní, kýchaní, umývaní rúk, ktoré sú v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Počas prestávok žiaci eliminujú prechádzanie sa po chodbách a navštevovanie iných tried. Triedy sa počas prestávky pravidelne musia vetrať.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti do príchodu zákonného zástupcu. Žiak nikdy neodchádza domov sám, s výnimkou plnoletých žiakov.

Škola neorganizuje žiadne spoločné akcie, ani iné hromadné akcie.

Lyžiarske kurzy a školské výlety nie sú RÚVZ odporúčané.

 

Vstup do školy 

Pri vstupe do školy sú žiaci povinní zachovávať 2 m rozostupy. Je potrebné minimalizovať zhromažďovania osôb pred budovami Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Vstup žiakov druhého stupňa základnej školy a gymnázia do novej budovy Evanjelického gymnázia  bude od 7:30 – 8:00 hod. dvomi vchodmi a to hlavným vchodom a vchodom cez jedáleň. Hlavný vchod je otvorený v prípade potreby už od 7:00 hod.

Budova Biblickej školy sa otvára o 7:30 hod.

Zákonní zástupcovia majú zakázaný vstup do školy. Administratíva školy bude pre rodičov otvorená v čase od 8:00 – 16:30 na recepcii školy v hlavnej budove.

Potvrdenie o návšteve školy je možné vybaviť cez: https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/

 

Povinnosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri kalendárne dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).

V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

 

Informácia pre rodičov:

Konkrétne poplatky na školský rok 2020/2021 budú zverejnené po 15.9.2020 cez EduPage. Rozhodnutie o poplatkoch je zverejnené na webe školy.

 

Stravovanie

Žiaci sa presúvajú na obed po triedach v sprievode vyučujúceho, nie samostatne. V jedálni koordinuje stravovanie  žiakov dozorkonajúci učiteľ, triedy sa nepremiešavajú.

Žiaci si umývajú ruky pred stravovaním v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

 

Krúžková činnosť

Usmernenie bude vydané do 1.10.2020.

 

S pozdravom,

Jozef Sopoliga a vedenie školy


Prílohy:

Príloha 3: Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) – stredná škola

https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly/Priloha-4-Dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-alebo-plnoleteho-ziaka.docx

Príloha 4: Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti – stredná škola

https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly/Priloha-5-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.docx

 

Tieto usmernenie sú spracované na základe odporúčaní ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/