Riaditeľské voľno – Evanjelické gymnázium

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

poskytuje žiakom organizačnej zložky Evanjelického gymnázia,
riaditeľské voľno
dňa 30.05.2022 a dňa 31.05.2022.

Odôvodnenie
Toto voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov – konanie maturitných skúšok.