Riaditeľské voľno

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje

 

žiakom Evanjelickej základnej školy a
žiakom Evanjelického gymnázia v Martine
riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022.

 

Odôvodnenie:
Toto voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov.