ERASMUS+ FIE 1 – Nechajte ma chvíľku… ja si to rozmyslím!

V mesiacoch október a november 2022 sme absolvovali 10 dňový kurz v Prahe pod vedením lektorky ATC Petry Judovej založený na metóde rozvoja kognitívnych funkcií podľa R. Feuersteina, ktorá vychádza zo starostlivo prepracovaných teórií ponímania človeka.

 

Na školení sme boli spolu s ďalšími 18 účastníkmi z rôznych profesií – špeciálni pedagógovia, psychológovia, učitelia a tiež aj samotní rodičia detí. Na pár dní sme sa opäť ocitli v pozícii žiakov, obľúbili sme si úlohy, kde bodka bola najdôležitejšia značka na papieri a mali sme tiež možnosť stať sa lektormi pre svojich kolegov – spolužiakov.

 

Program inštrumentálneho obohacovania podľa R. Feuersteina – FIE I obsahoval inštrumenty – Usporiadanie bodov, Orientácia v priestore I., Porovnávanie, Analytické vnímanie, Kategorizácia, Ilustrácie. Je to ucelený, no zároveň štrukturovaný a komplexný materiál, ktorý možno používať ako didaktický a obsahový nástroj pre nápravné a intervenčné postupy. Podstatou metódy je rozvoj vnútornej motivácie žiakov, vedie ich k reflektovaniu a popisu svojho myslenia (metakognície). Umožňuje tak vzdelanostný, sociálny a osobný rast žiakov.

 

Celé vzdelávanie bolo realizované zážitkovou formou. Trénerka P. Judová viedla vzdelávanie na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Pod jej vedením sme dokázali prijať a spracovať do praktickej roviny teóriu sprostredkovaného učenia a možnosti rozvoja kognitívnych funkcií žiakov.

 

Okrem vzdelávania sme si vychutnali aj Prahu samotnú . Stihli sme zvonenie Orloja, prešli sme Karlov most, Pražský hrad, navštívili sme Národné múzeum, užili si predstavenie v divadle a poprechádzali sme sa mnohými pražskými uličkami. Overili sme si, že čeština je pre nás ešte
stále známy jazyk.

 

Ďakujeme za možnosť absolvovať toto vzdelávanie v ATC, ktoré vedie svojich frekventantov k nadstavbe metódy, napr. pracovať v nehodnotiacom prostredí, ktoré rešpektuje jedinečnosť (nie odlišnosť) každého a dáva mu možnosť byť úspešným. Zároveň vedie ostatných k tolerancii a poznaniu, že nie každý vníma všetko tak, ako to vnímame my.

 

Absolvovaním FIE 1 sme získali dôležitý nástroj nápravy a intervencie, ktorý rozširuje možnosti našej práce v prospech všetkých aktérov vzdelávania.

Školské špeciálne pedagogičky
Zuzana Staňová
Zuzana Ulejová