Prváčikovia – prvý deň

V pondelok 4.9.2023 ranný ŠKD NEBUDE a preto žiaci prídu rovno do kostola na Služby Božie o 8:30 hod.

Prváci sedia v kostole so svojimi rodičmi a po skončení Služieb Božích idú s rodičmi do tried v sprievode svojich triednych učiteľov. Triedni učitelia budú rodičov informovať o organizácií 1. školského týždňa v triede. Následne rodičia z tried odídu a žiaci zostávajú s triednymi učiteľmi do 10.30 hod. Potom si rodičia môžu dieťa zobrať, prípadne pôjde s dozorom na obed (všetkým deťom je obed prihlásený od prvého dňa, v prípade záujmu môže rodič obed dieťaťu odhlásiť cez EduPage). Ak majú rodičia záujem, môžu dieťa nechať v ŠKD do 15:00 hod.

V prvý školský deň žiaci dostanú šlabikár, ostatné učebnice budú dostávať v priebehu prvého týždňa.

Tešíme sa na vás.