Riaditeľské voľno

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe §
150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

 

poskytuje žiakom

5., 6., 7. a 8. ročníka Evanjelickej základnej školy

riaditeľské voľno dňa 20. 3. 2024 (1 deň).

 

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickej základnej škole, M. R. Štefánika 19, Martin
je prerušené z organizačných dôvodov – monitor 9 (celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka).

 

S pozdravom

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy