Riaditeľské voľno

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe
§150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

poskytuje žiakom
I., II., III. a IV. ročníka Evanjelického gymnázia
riaditeľské voľno dňa 27. 05. 2024 (1 deň).

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickom gymnáziu, M. R. Štefánika 19, Martin
je prerušené z organizačných dôvodov – maturitné skúšky.

 

S pozdravom

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy