ZALOHA-Prijimacky EG

 


Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium na Evanjelické gymnázium na šk. rok 2021/2022Podmienky vstupu uchádzačov do školy na prijímaciu skúšku:

 1. Pri prijímacom konaní vstupuje uchádzač do budovy školy v súlade s usmernením Ministerstva školstva k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 v presne stanovenom čase vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie tak, aby boli dodržané podmienky v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva.
 2. Uchádzač sa preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva).
 3. V priestoroch školy a školského zariadenia musí mať po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom.
 4. Príchod uchádzačov je naplánovaný tak, aby sa netvorili skupiny žiakov vo vstupných priestoroch ani na chodbách budovy školy
 5. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. Rodičia do budovy školy nevstupujú (okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb).
 6. Po skončení skúšky sú žiaci povinní opustiť budovu školy.

Žiak si pri vstupe do školy pripraví:

 • Negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo výnimku z testovania
 • pozvánku na prijímaciu skúšku,
 • vlastné modro píšuce pero (aj náhradné),
 • kalkulačku,
 • platný preukaz totožnosti uchádzača (občiansky preukaz, pas ) alebo rodný list,
 • 15 € na úhradu administratívnych nákladov, spojených s prijímacími skúškami (poštovné, papier, kopírovanie)
 • rúško, resp. respirátor, aj náhradné.

Neúčasť žiaka na prijímacích skúškach z dôvodu karantény:

V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť prijímacích skúšok z dôvodu karantény, musí sa preukázať:

Čestným prehlásením rodiča, na ktorom rodič, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka uvedie, koľký deň je žiak v karanténe a kedy bude karanténa ukončená. Toto čestné prehlásenie doručí zákonný zástupca riaditeľovi školy najneskôr v deň konania skúšky elektronicky, poštou alebo prostredníctvom osoby, ktorá nie je úzkym kontaktom žiaka
v karanténe. Riaditeľ školy určí náhradný termín prijímacej skúšky.
Po skončení karantény, keď pôjde žiak na kontrolu k pediatrovi, získa od pediatra potvrdenie o karanténe žiaka. Toto lekárske potvrdenie odovzdá žiak riaditeľovi školy v deň, keď bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

Ďalšie otázky a odpovede, týkajúce sa konania prijímacej skúšky, môžete nájsť v TOMTO LINKU.

 


 

Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021.

 


 

 Pozrite si deň otvorených dverí zo záznamu

043 324 19 71  0918 112 022  info@essmt.sk  facebook: EGMT  www.essmt.sk