Stanovisko k vyučovaniu matematiky Hejného metódou

Na základe podnetu od rodičov žiakov vydávame stanovisko k vyučovaniu matematiky Hejného metódou na Evanjelickej spojenej škole v Martine v 1. – 7. ročníku ZŠ.

Poslaním našej školy je, aby všetci mohli plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál a zažiť rast v akademickej, duchovnej a spoločenskej oblasti a takto pripravení žiť život pre dobro iných. Naša škola je miestom, kde všetci môžu v pravde a láske rásť v Krista  v každom smere.

Čítať celý článok

Organizácia prvého dňa pre našich nových prváčikov na základnej škole

V pondelok ranný ŠKD NEBUDE, žiaci prídu rovno do kostola na Služby Božie.

Prváci sedia v kostole so svojimi rodičmi. Po skončení Služieb Božích idú s rodičmi do tried v sprievode svojich triednych učiteľov. Triedni učitelia budú rodičov informovať o organizácií 1. školského týždňa v triede. Následne rodičia z tried odídu a žiaci zostávajú s triednymi učiteľmi do 10.30 hod. Potom si rodičia môžu dieťa zobrať. Ak majú záujem, môžu dieťa nechať v ŠKD do 15:00 hod.  V prvý školský deň nie je potrebná školská taška ani prezuvky. V pondelok žiaci dostanú šlabikár, ostatné učebnice budú dostávať v priebehu prvého týždňa.

Tešíme sa na vás.

Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí evanjelickej spojenej školy v Martine

Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí evanjelickej spojenej školy v Martine

 

Príloha č. 1 – Žiadosť o znížený príspevok do EZŠ
Príloha č. 2 – Zmluva o spolupráci na programe „Adopt a Student“
Príloha č. 3A – Žiadosť o prijatie do ŠKD
Príloha č. 3B – Dotazník k žiadosti o prijatie do ŠKD
Príloha č. 4A – Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie
Príloha č. 4B – Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie