Zápisnice z plenárneho rodičovského združenia

Org. zlož. Evanj. MATERSKEJ ŠKOLY, Evanj. ZÁKLADNEJ ŠKOLY, Evanj. GYMNÁZIA a ZRPŠ pri Evanj. spoj. školy.

ZŠ – 11.9. 2023 –  o 15:30 v Biblickej škole
EMŠ – 13.9.2023 – o 16:00 v EMŠ
GYM – 19.9. 2023 – o 15:30 v Biblickej škole

ZRPŠ viedol riaditeľ Mgr. Jozef Sopoliga, následne je triedne stretnutie rodičov v triedach.


Program ZRPŠ

 1. Výročie poďakovanie
 2. Výsledky školskej inšpekcie
 3. Ročný program školy a hlavné ciele
  1. úlohy a projekty
  2. kalendár školských akcií
 4. Školský vzdelávací program pre jednotlivé stupne
 5. Školský poriadok
 6. Klasifikačný poriadok
 7. Dokumenty pre rodičov k začiatku školského roka
  1. informovaný súhlas s akciami školy, jednotlivé súlasy pôjdu cez edupage
  2. súhlas GDPR – len noví – cez edupage
  3. zápisný lístok ŠJ – všetci – papierová podoba
  4. Rozhodnutia o prijatí do ŠKD a ŠJ – distribúcia v papierovej podobe
  5. čestné vyhlásenie o započítaní dieťaťa do EMŠ – všetky deti EMŠ
  6. evidenčný list na kontrolu údajov – noví v EZŠ a EG
  7. oznámenie o VS – len noví – na vedomie 
  8. zmluva o výučbe na podpis – len noví
  9. Vzdelávacie poukazy, termíny
  10. Žiaci prvého ročníka musia odovzdať kópiu vysvedčenia z posledného ročníka základnej školy
 8. Predstavenie krúžkov
  1. https://essmt.sk/2023/09/07/ponuka-kruzkovej-cinnosti/
  2. prihlásiť sa do 14.9. 2023
  3. začiatok 25.9. 2023
  4. poplatky
 9. Poplatky
  1. Dopravné ZŠ
  2. Strava – odhlasovania/prihlasovanie a platby (kartičky)
  3. Školné
 10. Organizácia:
  1. Zástupcovia pre jednotlivé stupne
   1. https://essmt.sk/kontakty-vedenie-skoly/
  2. Kontakty na školské psychologičky a školské špec. pedagogičky
   1. https://essmt.sk/kontakty-skolsky-psycholog/
   2. https://essmt.sk/kontakty-specialny-pedagog/ 
 11. Riaditeľ vyzve rodičov, aby v maximálnej miere používali edupage!
 12. Riaditeľ predstaví školské tričká 
 13. Prípravné stredisko Cambridge (GYM)
 14. Plán a program ZRPŠ – predstavia zástupcovia ZRPŠ pri ESSMT
  1. Voľby
  2. Deň detí
  3. Brigády
  4. Príspevky a činnosť
  5. Spolupráca na školskom sociálnom programe

Poďakovanie za účasť na výročí

Riaditeľ sa poďakoval za aktívnu účasť kolegom, Nadácii kresťanského vzdelávania a rodičom.

Výsledky školskej inšpekcie

V máji 2023 prebehla plánovaná komplexná inšpekcia na gymnáziu.

Hodnotiaca škála:
veľmi dobrý, dobrá, priemerný, málo vyhovujću, nevyhovujúci

 1. Riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni
  1. Klíma školy
  2. Pedagogické riadenie
  3. Sebahodnotiace procesy školy
  4. Služby školy
  5. Školský vzdelávací program
  6. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
 2. Podmienky výchovy a vzdelávania na veľmi dobrej úrovni 
  1. Materiálno – technické podmienky
  2. Personálne podmienky
  3. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
  4. Priestorové podmienky
 3. Pedagogické riadenie  je na dobrej úrovni.
  1. Rozvíjanie komunikačných kompetencií
  2. Rozvíjanie poznávacích kompetencií (kognitívne/motorické zručnosti)
  3. Rozvíjanie kompetencií k celoživotnému učeniu sa
  4. Rozvíjanie občianskych kompetencií
  5. Rozvíjanie sociálnych kompetencií
 4. Otvorený klíma
  1. charakterizovaný vzájomnou dôverou v učiteľskom zbore, súdržnosťou kolektívu, angažovanosťou učiteľov, demokratickým štýlom riadenia školy, pričom systém riadenia je pevný a stabilný
 5. Odporúčania
  1. zamerať kontrolnú činnosť vedenia školy na zadávanie úloh na rozvoj vyšších myšlienkových procesov na vyučovaní
  2. zamerať kontrolnú činnosť vedenia školy na rozvíjanie kompetencií žiakov k celoživotnému učeniu sa, predovšetkým v oblasti hodnotenia a sebahodnotenia
  3. zintenzívniť monitorovanie a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznaky šikanovania využívaním rôznorodých diagnostických nástrojov
 6. Porušenia:
  1. spájanie žiakov rôznych ročníkov
  2. vedenie pedagogickej dokumentácie v SLJ
  3. trvanie školského vyučovania pre neplnoletého žiaka viac ako 8 hodín v priebehu 24 hodín
 7. Hodnotenie z 8. a 9. ročníka – z prezentácie

Ročný program školy a hlavné ciele

 1. Chceme vybudovať systém, ktorý bude zameraný na neustále zlepšovanie a rast žiaka, dieťaťa a jeho plnú podporu. Chceme vytvoriť žiakovi podmienky tak, aby myslenie, porozumenie (Ritchhart) a učenie sa žiakov bolo viditeľné (Hattie).  
 2. Chceme, aby naša škola bola miestom, kde skupinové ako aj individuálne myslenie učenie sa je vnímané ako hodnota, je viditeľné a aktívne podporované ako súčasť bežnej, každodennej skúsenosti všetkých členov spoločenstva.
 3. Chceme dosiahnuť, aby bol žiak aktívny, samostatne mysliaci (kreatívny, reflektujúci, kriticky mysliaci), motivovaný, angažovaný, zapojený a zúčastnený, čo v konečnom dôsledku by malo viesť k zlepšeniu jeho výsledkov, prebratiu zodpovednosti za vlastné vzdelávanie a väčšej osobnej slobode.
 4. Chceme, aby sa u žiaka rozvíjal charakter (intelektuálne, morálne, občianske cnosti a výkonové cnosti- kompetencie a spôsobilosti).

Úlohy a projekty

Vybrané úlohy:

 1. Pokračovať v digitálnom vydávaní školského newslettra a žiackeho časopisu Journal.
 2. Pripraviť školské tričká a merchandise.
 3. Zapájať žiakov do predmetových olympiád a súťaží.
 4. Pripraviť 
  1. zmenu náplne triednických hodín so zámerom psychologickej podpory žiakov (psychologičky) – 4 témy na ročník, prispôsobené veku žiakom od 1. stupňa po gymnázium
  2. témy môžu byť aj náplňou sociálno – komunikačných výcvikov v 2. polroku na EZŠ na 2. stupni

Budeme realizovať tieto projekty

 1. Učitelia 21. storočia – riadenie RCPU
 2. Realizovať žiacku konferenciu v rámci robotického centra, školy a činnosti RCPU, participácie na školskej konferencii ECAV, na gymnáziu realizovať školskú prezentáciu žiackych seminárnych prác.
 3. Začať spoluprácu medzi žiakmi 1. a 3. ročníka EGMT – “buddy projekt”.
 4. Pripraviť plány na rekonštrukciu materskej školy a žiadať o podporu z Plánu obnovy.
 5. Pripraviť štúdiu umiestnenia veľkej telocvične.
 6. Realizovať Erasmus + projekt.
 7. Začať rekonštrukciu nových triedy v hlavnej budove školy.
 8. Začať program školení CAE pre žiakov, zamestnancov školy a pre verejnosť.
 9. Pokračovať v spolupráci s Purdue University.
 10. Nadviazať spoluprácu s organizáciou AFS – medzinárodná výmena študentov na dlhodobé pobyty.

Kalendár školských akcií

Skolsky kalendar 2023-24-1verzia.pdf

EZŠ:

Plavecký výcvik – 2. a 6. ročník ZŠ
Lyžiarsky výcvik – 1. a 8. ročník ZŠ
Korčuliarsky kurz – 3. ročník ZŠ
Škola pre život – 5. ročník ZŠ
Sociálno – komunikačný tréning – 6. až 9. ročník
Škola v prírode – 3. a 4. ročník
Dopravná výchova – 1. až 9. ročníka ZŠ
Environmentálna výchova – 2. – 6. ročník ZŠ
Noc v škole – 1. až 9. ročník
Exkurzie
Vychádzky podľa osnov predmetov
Súťaže
Korčuľovanie v rámci TSV a ŠKD
Návšteva Turčianskej knižnice
Koncoročné výlety – 1. až 9. ročníka ZŠ

GYM:

Plavecký výcvik – 1. ročník EG
Lyžiarsky výcvik – 2. ročník EG
Kurz ochrany života a zdravia – 3. ročník EG
Exkurzie
– 
EU Deň jazykov – 2. a 5. ročník EG
 Sučany NVÚ – 4. ročník EG
 USA – 4. ročník EG
– Norwich – 2. ročník EG

Divadelné a kultúrne podujati:
SNK + školské divadlo 1. ročník EG
Svet okolo nás 2. a 3. ročník EG
Gaudeamus – 5. ročník EG
Program ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
Imatrikulácie – EG
Olympiády a súťaže mimo budovy školy
Koncoročné výlety – 1. až 5. ročníky EG 

Aktivity v rámci ŠkVP

Noc jazykov
Deň duševného zdravia
Týždeň duševného zdravia
Sociálne projekty


Školský vzdelávací program pre jednotlivé stupne ZŠ

Zmeny v ŠkVP pre ISCED2 v šk. r. 2023/2024

 • V bode 1.3 sa školský psychológ podieľa na prevencii aj riešení problémových situácií – pôvodne len na riešení.
 • V bode 1.5 doplnená integrovaná téma v 9. ročníku – Stavba domu.
 • V bode 1.5 Deň detí organizovaný Rodičovským združením namiesto žiakov 7., 8. a 9. ročníka.
 • V bode 4 Školský učebný plán (ďalej ŠUP) rozdelený na ŠUP pre 8. a 9. ročník a ŠUP pre 5., 6. a 7. ročník, kde je v skupine Jazyk a komunikácia doplnený výberový predmet Španielsky jazyk.
 • V časti Sociálno-komunikačný tréning doplnený text: “Blokové vyučovanie, ktoré sa uskutoční v 2-dňovom termíne počas druhého polroka školského roka, môže byť doplnené o turistickú vychádzku, návštevu kultúrneho podujatia a pod.”
 • V časti Personálne zabezpečenie sociálno-komunikačného výcviku odstránené slovné spojenie “pracovník s mládežou”, doplnené slovo “policajt”.
 • V časti Sociálno-komunikačný tréning zmena nosných tém sociálno-komunikačných tréningov v 6. ročníku (psychohygiena, zdravé copingové zručnosti, zvládanie stresu a záťaže) a v 7. ročníku (šikana, kyberšikana a prevenciu týchto javov).
 • V časti Modulové vyučovanie – Môj Turiec v 6. ročníku doplnený predmet slovenský jazyk a literatúra (rozsah 2 vyuč. hodiny, nácvik divadelného predstavenia), v 7. ročníku predmet nemecký jazyk (6 vyuč. hodín, návšteva Múzea karpatských Nemcov alebo beseda, tvorba prezentácie, príp. nácvik piesne alebo tanca); vo 8. ročníku odstránené predmety geografia a telesná výchova; v predmete informatika zmenený obsah vzdelávania z “porovnanie a výpočet spotreby vody v domácnosti, štatistika k vyhodnoteniu ankety – najlepšia voda v Turci” na “štatistika zozbieraných údajov z ankety a premena týchto údajov na percentá”; obsah v predmete informatika doplnený o tvorbu krátkeho filmu a videa; v 9. ročníku nahradenie textu ”nórskych študentov a ich rodinných príslušníkov, ktorí prichádzajú na promócie na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine” textom “zahraničných hostí”; doplnený text “Svoje výstupy môžu odprezentovať na konferencii Wonders of Turiec”; pri výstupe v 9. ročníku doplnený text “pod dozorom pedagogického zamestnanca”.
 • Doplnená integrovaná téma “Stavba domu” a jej popis.
 • V časti Voliteľné predmety doplnený predmet Španielsky jazyk.
 • Aktualizácia článkov 2.5 a 3.1.1,  podľa platnej legislatívy.
 • V texte je opakovane skratka NÚCEM, resp. ŠPÚ, nahradená skratkou inštitútu NIVAM.

Školský poriadok

Zmeny v školskom poriadku EZŠ 2023/2024

Fungovanie Klubovne na 2. stupni ZŠ

Žiaci majú po skončení vyučovania opustiť priestory a areál školy  v súlade s našim Školským poriadkom, §5 ods.7.

Žiaci sa po vyučovaní nesmú neodôvodnene zdržiavať v priestoroch školy a tiež v areáli školy najmä z bezpečnostných dôvodov.

Aj v tomto školskom roku 2023/2024 sme vytvorili možnosť pre všetkých žiakov 2. stupňa  využívať v popoludňajších hodinách priestory klubovne na 3. poschodí v hlavnej budove školy.

V čase od  14:00 – 15:00 hod.  je zabezpečený pedagogický dozor a všetci žiaci 2. stupňa môžu v tomto čase využívať tieto priestory na prípravu na vyučovanie, písanie domácich úloh,  čítanie, na hranie stolného tenisu, stolových hier…

V prípade, že sa žiaci s dozor konajúcim pedagógom dohodnú, že chcú tráviť čas na školskom dvore, je to možné.

Na školskom dvore sa po vyučovaní zdržiavajú žiaci 1. stupňa, ktorí navštevujú ŠKD a sú pod pedagogických dozorom pani vychovávateliek, ktoré sú za deti plne zodpovedné.

 • § 6: zmenený bod 4: „Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, predloží žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.“
 • § 6: doplnené body 9 a 10:

Ak sa žiak ospravedlnene nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v trvaní viac ako jeden vyučovací deň, základná informácia o prebranom učive sa poskytuje rodičom žiaka, inej fyzickej osobe ako rodičovi, ktorá má žiaka zvereného do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, poručníkovi, opatrovníkovi alebo zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zákonný zástupca“) na základe žiadosti zákonného zástupcu prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo iným dohodnutým spôsobom, a to najmenej v rozsahu názvu prebraného učiva a informácie o domácej úlohe, ak bola zadaná.“

„Riaditeľ vyradí žiaka z evidencie žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku na základe čestného vyhlásenia o zrušení trvalého pobytu žiaka v Slovenskej republike) predloženého jeho zákonným zástupcom.“

 • 11 doplnené viaceré body – podrobnejšie rozčlenenie výchovných opatrení a zníženej známky zo správania na základe závažnosti: „Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. 

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. Uvedené opatrenie zapíše triedny učiteľ do katalógového listu žiaka a informuje zákonného zástupcu písomne:

 1. o napomenutí od triedneho učiteľa prostredníctvom elektronickej žiackej knižky,
 2. o pokarhaní od triedneho učiteľa a pokarhaní od riaditeľa školy v tlačenej forme.

Napomenutie triednym učiteľom môže byť žiakovi udelené najmä za:

 • tri zápisy v triednej knihe o porušení Školského poriadku,
 • nevhodnú úpravu zovňajšku,
 • iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom.

Pokarhanie triednym učiteľom môže byť žiakovi udelené najmä za:

 • opakované neospravedlnené oneskorené príchody na vyučovanie,
 • 4 – 6 zápisov v triednej knihe o porušení Školského poriadku,
 • iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom (prípadne v spolupráci s výchovným poradcom).

Pokarhanie riaditeľom školy môže byť žiakovi udelené najmä za:

 • závažné porušenie Školského poriadku,
 • svojvoľné opustenie budovy školy počas vyučovacieho dňa,
 • 7 – 9 zápisov o porušení Školského poriadku v triednej knihe,
 • neustále opakované porušovanie Školského poriadku,
 • úmyselné poškodzovanie školského majetku.

Znížená známka zo správania môže byť žiakovi udelená najmä za:

 • prinášanie vecí ohrozujúcich zdravie a život žiakov, učiteľov do školy alebo na školské podujatia a iných zakázaných predmetov látok,
 • závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcich odstavcoch,
 • krádež,
 • opakované porušovanie akademickej čestnosti,
 • úmyselné ublíženie na zdraví,
 • šikanovanie, kyberšikanovanie a vydieranie,
 • prejavy rasovej neznášanlivosti,
 • zvlášť hrubé alebo opakujúce sa nevhodné správanie sa voči pracovníkom školy,
 • 10 a viac zápisov v triednej knihe o porušení Školského poriadku,
 • akýkoľvek čin, ktorý je riešený v trestno-právnom konaní.

V prípade závažného priestupku nebude dodržaný postup výchovných opatrení a podľa závažnosti priestupku môže byť navrhnutý adekvátny stupeň zníženej známky zo správania.

Znížená známka zo správania sa udeľuje podľa neospravedlnených vymeškaných hodín za:

6 – 20 neospravedlnených hodín – uspokojivé – 2

21 – 30 neospravedlnených hodín – menej uspokojivé – 3

31 – 60 neospravedlnených hodín – neuspokojivé – 4

viac ako 60 neospravedlnených hodín – priestupok (§37 od. 1 zákona 596/2003 Z. z).

Každé porušenie školského poriadku sa rieši individuálne podľa závažnosti (aj postupnosti).

 

 • § 12 – žiakovi možno udeliť pochvalu už aj od zriaďovateľa školy, nie len od tr. učiteľa a riaditeľa. Doplnený bod 4: „Pochvalu od triedneho učiteľa možno udeliť po prerokovaní s riaditeľom. Pochvalu od riaditeľa možno udeliť po prerokovaní pedagogickou radou.“

Klasifikačný poriadok

Zmeny v klasifikačnom poriadku EZŠ 2023/2024

 • Odsek 1.4 bod 3 – doplnená hrubo zvýraznená časť: „Bodové ohodnotenie a percentuálne hodnotenie je učiteľ povinný previesť na známku podľa klasifikačnej stupnice v prípade, že sa predmet klasifikuje, pričom percentá sa pri prevedení na známku zaokrúhľujú na celé číslo.“
 • Odsek 1.7 – doplnenie bodu f: Porušenie akademickej čestnosti zahŕňa aj „použitie umelej inteligencie (AI) na vypracovanie práce prostredníctvom akéhokoľvek softvéru bez výslovného súhlasu pedagóga.“
 • Odsek 5.2 bod 3 – doplnené, že v ISCED 1 platí: „V prvom a druhom ročníku sú žiaci vo všetkých predmetoch hodnotení slovne…“
 • Odsek 5.3 – zmena v ročníkoch a vyňatie predmetu prvouka z neklasifikovaných predmetov: „V 3.-4. ročníku (pôvodne v ročníkoch 2 – 4) sú predmety TSV, HUV, INF, PVC, EVB, VYV, PVO a VAJ sú neklasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo aktívne absolvoval/absolvoval/neabsolvoval.“
 • Odsek 5.4 bod 2 – v predmete SJL v 50 %-nej kategórii váh zrušená kategória Písomné a kontrolné práce, nahradená kategóriou Tematické práce.
 • Odsek 5.4.1 – v predmete SJL zrušenie odrážky o písaní 5 veľkých písomných prác (vstupná, štvrťročná, polročná, trištvrte ročná a výstupná pís. práca) a kontrolných prác po prebratí tematického celku pre žiakov počas šk. roka.
 • Odsek 5.4.2 – v predmete MAT zmeny v dvoch odstavcoch, a to: vo vete „Opravné veľké písomné práce sa nepíšuzrušenie slova „veľké“… a 5-minútovky už nemusia byť len z jednej časti učiva, pričom slovné spojenie „nemusia byť vopred ohlásené“ je nahradené „nie sú vopred ohlásené.“
 • Odsek 5.4.4 – v predmete ANJ sa z hodnotenia vedomostí ústneho prejavu odstraňuje pieseň a riekanka, zo skupinových prejavov dramatizácia projektu alebo komixu. Zároveň slovné spojenie „lekciový projekt“ nahrádza slovo „projekt“.
 • Odsek 5.4.4 – v predmete ANJ k 50 %-nej kategórii váhy známok doplnené „ústne skúšanie a polročná esej“, k 30 %-nej kategórii doplnená „esej a ústna odpoveď“, zrušené vyššie spomenuté „krátke ústne prejavy ako dialógy, dramatizácie, riekanky a pesničky“.
 • Odsek 5.4.5 – doplnený španielsky jazyk ako výberový predmet druhý cudzí jazyk (okrem doterajších NEJ a RUJ).
 • Odsek 5.4.6 – v predmete CHEM preformulované hodnotiace kritériá predmetu z: „Žiaci sú hodnotení počas polroka z písomných prác, ústnych odpovedí, z praktickej činnosti a aktivity. Písomné práce tvoria tematické práce a malé písomné práce bez oznámenia vopred. Žiaci sú priebežne skúšaní  ústne, z praktickej činnosti na laboratórnych prácach. Do aktivity sa zahŕňa účasť žiaka na referátoch, projektoch a vlastná iniciatíva. Žiaci sú hodnotení priebežne aj z domácej prípravy. Projekty sú zadávané vyučujúcim, alebo si ich žiaci môžu vybrať sami.“ na: „Žiaci píšu v každom polroku tematické testy. Sú vopred ohlásené (minimálne týždeň vopred). Opravné písomné práce sa nepíšu. Žiaci píšu bleskovky (5-minútovky), nie sú vopred ohlásené. Každý žiak môže byť skúšaný z preberaného učiva neohlásene ústne, a to aj viackrát. Žiaci môžu získať známky aj za aktivitu (aktivita na hodinách, zapojenie sa do súťaží, domáce zadanie, zapojenie sa do diskusie v triede, študijný progres a iné). Žiaci môžu získať známky za vypracovanie projektu a podobné dlhodobé aktivity. Známky za aktivitu nenahrádzajú známky z tematických testov.“
 • 5.4.9 – v predmete GEG žiaci nebudú písať 5-minútovky iba z nového učiva, ale maximálne z dvoch posledných učív.

Školský vzdelávací program pre GYMN

Školský poriadok

Zmeny v školskom poriadku pre šk.rok 2023/2024

2.2 odsek 4 – doplniť text

Žiak je povinný mať počas vyučovania a pobytu v škole dochádzkovú kartu pri sebe. V prípade zabudnutia dochádzkovej karty je žiak povinný neodkladne nahlásiť túto skutočnosť   triednemu učiteľovi a v prípade straty karty zakúpiť si novú.

2.2 odsek 10 – doplniť text

V čase svojej neprítomnosti je žiak povinný informovať sa o úlohách a povinnostiach  u spolužiakov a vyučujúcich a doplniť si učivo. V prípade chýbajúcich testov a zadaní je  žiak povinný dohodnúť si s vyučujúcim náhradný termín realizácie všetkých vymeškaných  testov a úloh. Náhradné testy sa realizujú buď v čase voľnej hodiny vyučujúceho a žiaka alebo počas suplovanej hodiny po súhlase vyučujúceho alebo pred alebo po skončení vyučovania alebo priamo na vyučovacej hodine, ktorú určí vyučujúci predmetu. 

2.2 odsek 16 – doplniť text

Po skončení vyučovacej hodiny upraví žiak svoje miesto a presunie sa do učebne, v ktorej má nasledujúcu hodinu. Po skončení poslednej vyučovacej  hodiny žiak vyloží stoličku.  

2.2 odsek 24 – doplniť do zoznamu nepovolených pomôcok smartfóny

Žiak nemá dovolené počas vyučovacích hodín, školských SB, stíšení a iných výchovno vzdelávacích aktivít použiť mobilný telefón, MP3 prehrávač, i-Pod, notebook, smart hodinky a iné  elektronické zariadenia. Používať ich môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom  vyučujúceho.   

V celom texte nahrádzame za slovo: rodič – zákonný zástupca

3 odsek 2:

 fajčiť a užívať nikotínové, tabakové a iné návykové látky

3 odsek 3: pridať text

V prípade podozrenia na požitie alkoholu alebo drog na školských akciách zodpovedný pedagogický dozor bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, vedenie školy a privolá políciu. V prípade plnoletého žiaka bude zodpovedný pedagogický dozor kontaktovať vedenie školy a políciu.

4 odsek 3: uvoľňovanie žiakov z vyučovania

Neprítomnosť neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. 

      Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; 

      Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.

4 odsek 4 nahradiť textom:

 1. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania (vyučovacie hodiny, ranné stíšenia, školské služby Božie,  akcie školy): 
 2. na jednu, príp dve vyučovacie hodiny s tým istým učiteľom, uvoľňuje žiaka príslušný vyučujúci, 
 3. na viac ako 1 hodinu a nie viac ako päť dní triedny učiteľ, pričom neplnoletého žiaka môže z dôvodu choroby vyučovania ospravedlniť zákonný zástupca žiaka  
 4. v prípade, že neplnoletý žiak chýba z dôvodu choroby viac ako 5 dní, svoju neprítomnosť musí ospravedlniť potvrdením od lekára, v inom prípade (ako choroba) musí zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie žiaka riaditeľa školy.
 5. plnoletý žiak sa môže v prípade choroby na 5 začatých dní ospravedlniť sám, a to súhrnne na 5 dní v jednom polroku. Každá ďalšia absencia plnoletého žiaka musí byť ospravedlnená dokladom od lekára alebo inštitúcie. 
 6. plnoletý žiak sa môže na 5 začatých dní ospravedlniť sám, a to súhrnne na 5 dní v jednom polroku. Každá ďalšia absencia plnoletého žiaka musí byť ospravedlnená dokladom od lekára alebo inštitúcie. 

4 odesk 5: vyškrtnúť z textu slovo dieťa

4 odsek 6: doplniť do textu slovo: neplnoletého

4 odsek 7: vyškrtnúť – tento bod nahradil odsek 4d

4 odsek 8:

Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka zo školy na viac ako 5 dní v odôvodnených prípadoch na  základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka na odporúčanie triedneho učiteľa. ktorá obsahuje  vyjadrenia všetkých vyučujúcich žiaka.  

4 odsek 9: doplniť slovo bezodkladne

4 odsek 10: nahradiť v texte s rodičom za so zákonným zástupcom

4 odsek 11: vyškrtnúť – nahradil ho 4 odsek 3

4 odsek 14: nový odsek pridaný kvôli Erasmus+ mobilitám v znení:

Žiak sa môže zúčastniť sa skupinovej mobility Erasmus+ jedenkrát za polrok. V prípade, že má žiak záujem o opakovanú mobilitu v rámci jedného polroka, odporúčanie dá triedny učiteľ na základe dochádzky a študijných výsledkov žiaka. Žiak má povinnosť v rámci propagovania projektu prezentovať myšlienky a výsledky projektu, ktorého sa zúčastnil do 30 dní po návrate z mobility v rámci školy a napísať článok do školského Newslettera. 

8 odsek 1 – špecifikovať podmienky

Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a  upravený vhodne, čisto a bez výstredností v súlade s pravidlami etikety. a v zmysle Smernice o obliekaní (Dress code). Nie je prípustné  mať: piercing, oblečenie s vulgárnymi nápismi, dĺžkou sukne alebo krátkych nohavíc kratšou ako dĺžka ramena, odhaleným  dekoltom a/alebo bruchom.

11

V prípade mimoriadnej situácie sa žiaci a zamestnanci školy riadia metodickými pokynmi RÚVZ a  MŠVVaS, ktoré upravujú režim fungovania školy, hygienické podmienky a opatrenia v zmysle predpisov, ktoré vydalo MŠVVaS SR a ďalšími aktuálnymi  opatreniami, ako aj usmerneniami riaditeľa školy. 

 

Klasifikačný poriadok

 

 

Školský vzdelávací program 

Zmena učebných osnov SPJ. Zmena učebných osnov informatiky v 3. Ročníku. UKL v 1. ročníku. 

Bol zmenený paragraf 2.5 v zmysle platnej legislatívy, tak aby škola napĺňala inkluzívne princípy vo výchove a vzdelávaní žiakov.

 

Zmena súhrnného hodnotenia v predmete Fyzikálne praktikum – predmet je neklasifikovaný

 

Vytvorenie odborných učební pre predmety: matematika – 2.08, slovenský jazyk a literatúra – 2.09, dejepis a občianska náuka – 2.14, anglický jazyk – 2.05, španielsky jazyk – 3.03, biológia – 2.11, vylúčenie možnosti spájať skupín žiakov z rôznych ročníkov, okrem hodín náboženstva.


Dokumenty k začiatku školského roka

Riaditeľ informoval o dokumentoch, ktoré je potrebné podpísať k začiatku školského roka:

Informovaný súhlas s akciami školy 

 • súhlas ZZ, že bol informovaný o organizovaní školských akcií v školskom roku 2023/2024 
 • podrobnostiach sa dozvedia pri každej akcii zvlášť písomne
 • podpisujú všetci rodičia detí EMŠ, EZŠ aj EG
 • súhlas budeme získavať elektronicky  cez edupage od nových žiakov resp.. ich zákonných zástupcov

Súhlas dotknutej osoby = súhlas GDPR

 • súhlas s tvorbou a zverejňovaním fotografií a videí
 • poskytovanie osobných údajov tretím osobám: ŠvP, lyžiarsky, plavecký, RAJO, ÚPSVaR,..
 • len rodičia nových žiakov 
 • súhlas budeme získavať elektronicky  cez edupage od nových žiakov resp. ich zákonných zástupcov

Zápisný lístok do školskej jedálne

 • bežné stravovanie alebo osobitné stravovanie s doložením lekárskeho potvrdenia
 • každý školský rok
 • všetci rodičia,  
 • podpísané rodičom
 • následne bude vydané Rozhodnutia o prijatí ŠJ – distribúcia v papierovej podobe

Čestné vyhlásenie o započítaní dieťaťa do EMŠ do zberu údajov

 • každý školský rok všetci rodičia detí  EMŠ
 • cez edupage

Evidenčný list žiaka na kontrolu osobných údajov o žiakovi 

 • noví žiaci v EZŠ a EG
 • papierová forma 
 • prostredníctvom triedneho učiteľa

Oznámenie o variabilnom symbole žiaka

 • informácia o identifikačnom kóde pre žiaka, ktorý je potrebný k platbám po celú dobu štúdia
 • všetci noví žiaci

Digitálny žiak / Ukrajinský žiak – 1. a 2. ročník gymnázia

Do 30. 9. je potrebné požiadať. 

Pre koho je projekt určený?

Skupiny oprávnených užívateľov tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Patria sem:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) *
  • žiaci 1. ročníka strednej školy  pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 vrátane žiakov piateho ročníka 8 ročných študijných odborov stredných škôl

Ukrajinský žiak:

 • žiak základnej alebo strednej školy v SR so štatútom dočasného útočiska a občianstvom Ukrajiny, ktorý zároveň ku dňu registrácie nedosiahol vek 18 rokov. Pre účely poskytnutia príspevku za žiaka koná jeho zákonný zástupca, prípadne ním splnomocnená osoba.

Організаційно-правова форма повноправних отримувачів – на отримання допомоги (ваучера) мають право наступні особи:

⇨ фізична особа – учень початкової або середньої школи Словацької Республіки, зі статусом тимчасового притулку (Odídenec), з України, який, при цьому, на момент реєстрації у проекті «Український учень», не досяг віку 18 років. Для отримання допомоги (ваучера), від імені учня, діє його законний представник.

⇨ використання ваучера та придбання цифрового пристрою для учня, зі статусом тимчасового притулку (Odídenec), з України, який є повноправним отримувачем допомоги, може здійснювати лише його законний представник. Права та обов’язки законних представників регулюються договором, який вони підписують, при купівлі цифрового пристрою.

Ця угода також забороняє можливість відчуження пристрою. Будь-яке порушення зобов’язань, передбачених договором, каратиметься відповідно до чинного законодавства Словацької Республіки.

Suma príspevku je 350,- €. Pri registrácii je dôležité správne zadať školu. V prípade problémov Vám radi pomôžeme.

Poplatky – školné

https://essmt.sk/poplatky/

Výška poplatku:

EMŠ – 75,- € mesačne

EMŠ – predprimárne vzdelávanie – 48,- €

EZŠ – 540,- € / školský rok

ŠKD – 300,- € / školský rok

EG – 630,- € / školský rok

Školné v ZŠ a GYM sa platí ročne, resp. polročne. Na žiadosť zákonného zástupcu je možné požiadať o mesačné platby. K tejto informácii zašleme google formulár, ktorý budú mať rodičia možnosť vyplniť.

Platby budú v Edupage viditeľné koncom septembra.

Poplatky – krúžky

V školnom je zahrnutý jeden krúžok, ktorý je organizovaný školou. Každý ďalší je spoplatnený sumou 5,- €/mesačne. Je možné využiť vzdelávací poukaz pre našu školu.

Niektoré krúžky sú organizované treťou stranou, v tomto prípade podmienky a poplatky stanovuje organizátor.

Poplatky – strava

https://essmt.sk/poplatky/

Zmeny:

 1. Dotácia na stravovanie – tzv. obedy zadarmo. Dotácia je pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a pre žiakov základnej školy. Podmienkou je žiadosť rodiča. Dotácia je potom priznaná až od 2. mesiaca po podaní dotácie – ak niekto požiada dnes, dotáciu bude mať od novembra.
 2. Novinkou je priznanie dotácie pre žiakov v prvom ročníku päťročného gymnázia, ak nastúpili po ukončení ôsmeho ročníka základnej školy. Rovnako bolo potrebné o dotáciu požiadať. U nás požiadali všetci, ktorí na ňu majú nárok.
 3. Dotácia je vo výške:
  1. 1,40 € – materská škola
  2. 2,10 € – 1. stupeň ZŠ
  3. 2,30 € – 2. stupeň ZŠ a stredná škola
 4. Podmienkou je odobratie obedu:
  • Žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ – evidenciu zabezpečujú vychovávateľky v ŠKD
  • Žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ – žiaci sú povinní sami si odobratie obedu potvrdiť. Sú upozorňované vychovávateľkami, aby si kartičky na obed zobrali. V prípade, že žiak nemá kartičku a odoberie obed, vychovávateľka poznačí meno žiaka a dátum odobratia obedu. Tieto informácie podá na konci týždňa zamestnankyni na recepcii, ktorá odobratie obedu zaeviduje. Tento úkon nahrádza vydanie náhradného stravného lístka a je administratívne náročný, preto je spoplatnený sumou 0,50€.
  • Žiaci 2. stupňa ZŠ – žiaci sú povinní sami si odobratie obedu potvrdiť. V prípade, že žiak nemá kartičku, má možnosť na recepcii si požiadať o vydanie náhradného stravného lístka. Žiak sa podpíše, že náhradný stravný lístok prevzal. Zamestnankyňa na recepcii, ktorá lístok vydá, zároveň zaeviduje odobratie obedu. Tento úkon je administratívne náročný, preto je spoplatnený sumou 0,50€.

Dopravné

Škola poskytuje príspevok na dopravu žiaka základnej školy a dieťa materskej školy, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z miesta bydliska v prípade, ak sa v mieste bydliska nenachádza spádová základná/materská škola pre príslušný ročník školskej dochádzky žiaka.

Príspevok na dopravu sa poskytuje na celý školský rok, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu škole. Žiadosť je potrebné odovzdať v kancelárii administratívy školy najneskôr do 18. septembra príslušného školského roku. Nie je možné priznať príspevok na dopravné po tomto termíne na kratšie obdobie ako je školský rok. K žiadosti je potrebné dokladovať platný septembrový cestovný lístok na oboch trasách (miesto bydliska – Martin a späť) alebo potvrdenie zo SAD Žilina o výške cestovného na trase (miesto bydliska – Martin).

Na základe Smernice č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevkov na dopravu je potrebné, aby žiaci, ktorí dochádzajú z obce, kde je možnosť dochádzať do školy aj vlakom (napr. Šútovo, Rakovo…), zbierali cestovné lístky použité na dopravu do školy a späť za každý mesiac. Lístky potom odovzdajú v obálke s označením mena a triedy študijnej referentke v kancelárii administratívy školy vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca. Cestovné sa im bude preplácať len vo výške odovzdaných cestovných lístkov. V prípade, že je možné z danej obce cestovať len autobusom, nie je potrebné dokladovať cestovné lístky. 

 Žiadosť o priznanie príspevku na dopravné

Organizácia

 1. Zástupcovia pre jednotlivé stupne
  1. https://essmt.sk/kontakty-vedenie-skoly/
  2. Zmena zástupcu riaditeľa zo Zuzana Ruttkayová na Pavol Bartoš.
 2. Kontakty na školské psychologičky a školské špec. pedagogičky
  1. https://essmt.sk/kontakty-skolsky-psycholog/
  2. https://essmt.sk/kontakty-specialny-pedagog/ 

Plán a program ZRPŠ

Rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy Martin

je občianske združenie, ktoré vzniklo v decembri 2017 transformáciou ZRPŠ na občianske združenie. Jeho hlavným poslaním je zastupovať a reprezentovať záujmy rodičov, detí Evanjelickej spojenej školy Martin (ESŠ MT), ktorí sú jeho členmi v súlade s poslaním:

Aby v pravde a láske rástli v Kristovi v každom smere.

Členstvo
vzniká prijatím dieťaťa do ESŠ MT a písomným prihlásením sa za člena alebo uhradením členského poplatku.

Rodičia (členovia RZ ESŠ MT = Plenárne RZ) → Triedni dôverníci (= Rada triednych dôverníkov)  → Výbor RZ ESŠ MT

Jedným z cieľov je rozvinúť hlbšiu spoluprácu rodičov pri výchove a vzdelávaní, aj pri iných aktivitách školy.

Rodičovské združenie ESŠ MT hospodári na základe schváleného rozpočtu.

Príjmy tvoria členské príspevky, dary, granty, dotácie a príjmy z podielu zaplatenej dane (2% z dane).

Výdavky schvaľuje Rada triednych dôverníkov.

Výbor triednych dôverníkov RZ ESŠ MT:

Petronela Csintalanová, predsedníčka RZ

Martina Fillová Miháliková, podpredsedníčka RZ

Daniela Tarčáková, hospodárka RZ

Lucia Benčaťová Richterová, tajomníčka RZ

Petra Piršelová, revízorka RZ

Kontakt

OZ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE Evanjelickej spojenej školy Martin
Ul. M.R. Štefánika 17, 036 01 Martin
https://essmt.sk/rodicovske-zdruzenie/

Mail adresa:
rodicovskezdruzenie@essmt.sk

Tel. kontakt:
+421 905 833997 – tajomníčka

Výška príspevku do RZ

12€ na školský rok za každé prvé dieťa v rodine

6€ na školský rok za každé ďalšie dieťa v rodine

Platba sa bude uhrádzať na osobitný účet na základe rozpisu na edupage.

Rozpočet RZ na rok 2023/2024

 1. Rozdelenie členského príspevku
 • 1€/žiak Žiacke parlamenty alebo učiteľky (zástupkyne pre jednotlivé stupne)
 • 3€ Mikuláš
 • 4€ Deň detí
 • 1€ brigády a materiál
 • 1€ réžia RZ (účtovná uzávierka, administratíva a organizácia, bankové poplatky)
 • 2€ rôzne akcie (Mikuláš, Deň učiteľov, víťazi olympiád a iné podľa potreby)

= 12 € spolu

 1. Čerpanie rozpočtu v mimoriadnej situácii

V prípade, že sa nebudú môcť realizovať naplánované akcie v danom školskom roku z mimoriadnych objektívnych dôvodov (epidémia a pod.), budú financie použité na aktuálne potrebné účely podľa rozhodnutia triednych dôverníkov, aj formou hlasovania per rollam (e-mailom, sms ai).

Plánované akcie RZ v školskom roku 2023/2024

 • Stretnutia triednych dôverníkov – raz za 2 mesiace
 • Mikuláš (december 2023)
 • Deň detí (jún 2024)
 • Školská kvapka krvi (október 2023)
 • Školský sociálny projekt: podľa výberu žiakov, pedagógov a rodičov
 • Deň učiteľov (marec 2024)
 • MarMUN (študentská akcia, január 2024)
 • odmeny pre víťazi olympiád (priebežne celý školský rok)
 • podpora školských triednych akcií (priebežne celý školský rok)
 • brigády v škole a na školskom dvore (jeseň 2023, jar 2024)
 • Registrácia na 2%
 • Zmena banky (zmena bankového účtu)
 • Dobromat
 • Úzka spolupráca s vedením školy, riešenie problémov, návrhy a podnety

Rôzne

 • komunikovať cez svojho triedneho dôverníka alebo sa priamo obrátiť na členky výboru rodičovského združenia alebo písomne na rodicovskezdruzenie@essmt.sk 

Voľba triedneho dôverníka v triedach:

1. trieda Evanjelická materská škola

1. A a 1.B Evanjelická základná škola,

1. AG a 1.BG Evanjelické gymnázium

Martin, dňa 11.09.2023 EZŠ, 13.09.2023 EMŠ, 19.09.2023 Evanjelické gymnázium

ZRPŠ

Evanjelická základná škola
11.9. 2023 o 15:30
plenárne ZRPŠ v Biblickej škole, potom budú triednicke ZRPŠ v triedach

Evanjelická materská škola
13.9.2023 o 16:00
v materskej škole

Evanjelické gymnázium

19.9. 2023 o 15:30
plenárne ZRPŠ v Biblickej škole, potom budú triednicke ZRPŠ v triedach

Dopravné

Škola poskytuje príspevok na dopravu žiaka základnej školy a dieťa materskej školy, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z miesta bydliska v prípade, ak sa v mieste bydliska nenachádza spádová základná/materská škola pre príslušný ročník školskej dochádzky žiaka.

Čítať celý článok

Prerušenie prevádzky EMŠ vo štvrtok 31.8.2023

Vážení rodičia,
zriaďovateľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Hlavná 137, Prešov vydáva rozhodnutie v súlade s §150a, odsek 2) písmeno a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a

 

dočasne prerušuje prevádzku Evanjelickej materskej školy,
Divadelná 19, Martin, org. zložka Evanjelickej spojenej školy,
dňa 31. augusta 2023 (štvrtok)
zo závažných organizačných dôvodov.

 

Výchovno-vzdelávací proces bude obnovený 4. septembra 2023 (pondelok).

Visions 2023

Tvorivé výstupy našich žiakov gymnázia pod odborným vedením nášho pána učiteľa Benjamina Chandlera.